2η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων | Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

20068073_10155476902076081_2063712119_n

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνουν την επερχόμενη πραγματοποίηση της 2ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23-25 Σεπτεμβρίου 2017. Σημειώνεται πως η ολομέλεια της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στην έδρα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη στήριξη του Προέδρου της Βουλής Α.Ε. κ. Δ. Συλλούρη.

Μετά και την περσινή επιτυχία της πρώτης διεξαγωγής της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει καινοτομίες όπως την ανοικτή διαδικασία επιλογής Eπικεφαλής των πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών που θα προσομοιωθούν καθώς και την εκλογή Προεδρείου με υποψήφιους νέους και νέες βουλευτές από τις Kοινοβουλευτικές Επιτροπές.
Ως εκ τούτου, η παρούσα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην πλήρωση των πέντε θέσεων Επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο εξέλιξης του προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, αποφασίσθηκε όπως οι Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών προκύψουν μέσω ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι πέντε Κοινοβουλευτικές Ομάδες που θα προσομοιωθούν είναι:
-Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
-Επιτροπή Εργασίας
-Επιτροπή Εσωτερικών
-Επιτροπή Παιδείας
-Επιτροπή Περιβάλλοντος

Προφίλ Επικεφαλής:
Η επιλογή των πέντε Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα γίνει με κριτήριο κυρίως την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων σχετικά με τις ανωτέρω Επιτροπές που θα προσομοιωθούν. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για υποβολή αίτησης για τις θέσεις των Επικεφαλής. Νέοι και νέες με ειδίκευση στα θέματα που οι Επιτροπές χειρίζονται, ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να υποβάλλουν αίτηση.

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που βρίσκεται στον σύνδεσμο εδώ μέχρι τη Κυριακή 23 Ιουλίου 2017 και ώρα 23:59. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Κριτήρια Επιλογής:
Η επιλογή θα γίνει βάσει αξιολόγησης του Βιογραφικού και της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των αιτούντων/ουσων, όπως αυτά προκύπτουν από τη σχετική αίτηση των αιτούντων/ουσων. Η τελική επιλογή θα γίνει από Ομάδα Αξιολόγησης που θα συσταθεί ειδικά από τους συνδιοργανωτές, για τον εν λόγω σκοπό.
Λόγω της φύσεως της θέσης των Επικεφαλής, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να κατέχουν σχετική ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική γνώση όσον αφορά στην Κοινοβουλευτική/ες Επιτροπή/ες για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα επαρκώς αιτιολογημένα προσόντα των υποψηφίων όπως σπουδές, επαγγελματική σταδιοδρομία ή οποιαδήποτε άλλη εμπεριστατωμένη προηγούμενη πείρα η οποία προκύπτει από την αίτηση συμμετοχής.
Τέλος, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προτείνουν τρία πιθανά θέματα που εμπίπτουν στις εργασίες της/των Επιτροπής/ων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν την παρούσα αίτηση μαζί με σύντομη περιγραφή. Οι συνδιοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα επιλογής των 3 θεμάτων για κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή, τα οποία θα τεθούν σε διαδικτυακή ψηφοφορία μεταξύ των νέων της Κύπρου για τελική επιλογή του θέματος συζήτησης της κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Καθήκοντα Επικεφαλή:
Κατά το Στάδιο Προετοιμασίας των Εργασιών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Ο Επικεφαλής κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής:
1) Είναι υπεύθυνος/η για τη συγγραφή του Οδηγού Μελέτης με βασικές κατευθυντήριες γραμμές και σχετικό ενδεικτικό υλικό προετοιμασίας των νέων βουλευτών για το θέμα συζήτησης της Κοινοβουλευτικής τους Επιτροπής,
2) Συντονίζει και καθοδηγεί τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την προετοιμασία της ατομικής έκθεσης που απαραιτήτως όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στο Πρόγραμμα ως νέοι βουλευτές, θα πρέπει να συγγράψουν και υποβάλλον πριν την έναρξη του Προγράμματος,
3) Συλλέγει και κοινοποιεί τις ατομικές εκθέσεις σε όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο έναρξης συζήτησης για την επίσημη έκθεση της Επιτροπής,
4) Είναι υπεύθυνος/η για τη δημιουργία κοινού χώρου επικοινωνίας όλων των μελών της Επιτροπής,
5) Ενημερώνει τους συνδιοργανωτές για την πορεία προετοιμασίας των εργασιών της Επιτροπής, υποβάλλει για έγκριση των οδηγό μελέτης πριν την αποστολή του στους συμμετέχοντες καθώς επίσης ενημερώνει για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει που παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Κατά τις Εργασίες της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων:
Ο Επικεφαλής της Επιτροπής έχει ρόλο συντονιστικό και όχι αποφασιστικό, με κυριότερες τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
1) Καθορίζει τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής, τον οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες της Επιτροπής οφείλουν να ακολουθήσουν,
2) Προτείνει τη δομή της τελικής Έκθεσης της Επιτροπής σε συνεννόηση με τους Επικεφαλής των υπολοίπων Επιτροπών και τους συνδιοργανωτές, για λόγους συντονισμού και κοινού αποτελέσματος. Το ουσιαστικό περιεχόμενο της κάθε Έκθεσης αποφασίζεται αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες/ουσες κάθε Επιτροπής. Ο ρόλος του/της Επικεφαλής στο περιεχόμενο της Έκθεσης είναι καθαρά βοηθητικός και όχι παρεμβατικός.
3) Παραδίδει γραπτώς στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου την έκθεση της Επιτροπής μέσα στη χρονική προθεσμία που θα καθορισθεί σχετικά. Εκπρόθεσμες Εκθέσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
4) Έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως αποπομπής συμμετέχοντα/ουσας από το πρόγραμμα, όταν παρατηρηθεί αδυναμία συνεργασίαςστο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της καλής πίστης. Η πρόταση έγκειται στην έγκριση των συνδιοργανωτών.

Δεσμεύσεις:
Οι αιτούντες/σες σε περίπτωση επιλογής τους ως Επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεσμεύονται για την πλήρη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τον συντονισμό της Επιτροπής που θα τους ανατεθεί καθώς και την ανάλογη προετοιμασία τόσο των ιδίων όσο και της Επιτροπής της οποίας θα συντονίσουν.Σημειώνεται πως η Ολομέλεια της 2ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 (πρωί) στην έδρα της Βουλής των Αντιπροσώπων (Λευκωσία) και έτσι απαιτείται πλήρης παρουσία των Επικεφαλής.
Η όλη εργασία και συμμετοχή των Επικεφαλής γίνεται σε εθελοντική βάση και ουδεμία αμοιβή μπορεί να διεκδικηθεί από τους συνδιοργανωτές.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τους στόχους του μπορεί να ανακτηθούν στην ιστοσελίδα http://www.voulineon.com .

Η 2η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διεξαγωγή Προγράμματος «2η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων» 23-25 Σεπτεμβρίου 2017

Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Διεξαγωγή Προγράμματος «2η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων»
23-25 Σεπτεμβρίου 2017

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY με χαρά ανακοινώνουν την επερχόμενη πραγματοποίηση της 2ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23-25 Σεπτεμβρίου 2017. Σημειώνεται πως η Oλομέλεια της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στην έδρα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη στήριξη του Προέδρου της Βουλής Α.Ε. κ. Δ. Συλλούρη.

Μετά και την περσινή επιτυχία της πρώτης διεξαγωγής της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει καινοτομίες όπως την ανοικτή διαδικασία επιλογής των Επικεφαλής των πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών που θα προσομοιωθούν καθώς και την εκλογή Προεδρείου με υποψήφιους νέους και νέες Βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες.

Όσον αφορά στις επερχόμενες προθεσμίες αιτήσεων αυτές ορίζονται ως εξής:

 • Αιτήσεις Επικεφαλής: 13 Ιουλίου- 23 Ιουλίου 2017
 • Αιτήσεις Νέων Βουλευτών: 24 Ιουλίου-4 Αυγούστου 2017
 • Αιτήσεις Μελών Δημοσιογραφικής Ομάδας: 24 Ιουλίου-4 Αυγούστου 2017

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του προγράμματος  είναι η διεξαγωγή  μιας ιδιότυπης προσομοίωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου 56 νέοι και νέες της Κύπρου θα υποδυθούν για ένα τριήμερο τους ρόλους των Βουλευτών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό του προγράμματος, τον τρόπο διεξαγωγής  και πληροφορίες για τις αιτήσεις για τις σχετικές θέσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος  http://www.voulineon.com και στις επί μέρους ιστοσελίδες των συνδιοργανωτών. Το όλο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Erasmus+.

Εκ των διοργανωτών
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
Cyprus Youth DiplomaCY

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας”

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Cyprus Youth DiplomaCY, αφουγκραζόμενος την ανάγκη κατανόησης των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, διαπίστωσε πως αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατανόηση εννοιών σχετικών με το Δίκαιο της Θάλασσας. Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός  αποφάσισε τη συγγραφή του παρόντος εγχειριδίου με τίτλο «Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας» με σκοπό να δώσει σε όλους τους πολίτες την ευκαιρία να κατανοήσουν, σε απλή γλώσσα, έννοιες οι οποίες κατακλύζουν πλέον την καθημερινότητά μας. Ο στόχος αυτός του εγχειριδίου επιτυγχάνεται κυρίως με την ανάλυση άρθρων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, του «Συντάγματος των Ωκεανών» όπως πολύ εύστοχα έχει χαρακτηρισθεί.

Το εγχειρίδιο συνεγράφη από ερευνητική ομάδα του Cyprus Youth DiplomaCY, η οποία συστάθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, και επιμελήθηκε από μέλη του Οργανισμού και συνεργάτες με ειδίκευση στο Δίκαιο της Θάλασσας. Η έκδοση αποτελείται από δύο μέρη, με το πρώτο μέρος να αναλύει βασικές έννοιες όπως αυτές προκύπτουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και το δεύτερο μέρος να αναλύει τη σχέση Δικαίου της Θάλασσας και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ηλεκτρονική έκδοση του εγχειριδίου δίνει στον αναγνώστη την ευκαιρία άμεσης παραπομπής στα άρθρα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, σε  άλλες σχετικές με το Δίκαιο της Θάλασσας διεθνείς συμβάσεις καθώς και στη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω σχετικών υπερσυνδέσμων (hyperlinks) οι οποίοι παρουσιάζονται ευδιακρίτως. Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται επίσης σχετικοί χάρτες, οι οποίοι σχεδιάστηκαν ειδικά για την παρούσα έκδοση, καθώς και σχετική νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και άλλων Διεθνών Δικαστηρίων. Τέλος, το αλφαβητικό ευρετήριο στις τελευταίες σελίδες του εγχειριδίου δίνει στον αναγνώστη την ευκαιρία άμεσης και εύκολης αναζήτησης εννοιών που υπάρχουν σε ολόκληρη την έκδοση.

Ευχόμαστε το παρόν εγχειρίδιο να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των πολιτών της Κύπρου, το οποίο θα οδηγήσει στην κατανόηση των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο όπως αυτές προκύπτουν σε σχέση με βασικές έννοιες Δικαίου της Θάλασσας.

Ιωάννα Δημοσθένους
Πρόεδρος
Cyprus Youth DiplomaCY

Μπορείτε να “κατεβάσετε” το εγχειρίδιο σε μορφή pdf ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα βρείτε εδώ. 

Τελική Έκθεση Διετίας 2015-2017

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΤΙΑΣ
Cyprus Youth DiplomaCY
2015-2017

Λόγω περάτωσης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Youth DiplomaCY, η παρούσα Έκθεση συνοψίζει όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διετίας 2015-2017.

Σύνοψη Έκθεσης:

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ξεχωρίζει το αφιέρωμα της διετίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, λόγω της ανάληψης Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών από την Κυπριακή Δημοκρατία (Νοέμβριος 2016-Μάιος 2017) και τη συνεργασία του Οργανισμού με τη Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Υπουργείου Εξωτερικών για τη σύσταση εθελοντικής ομάδας Εργασίας Λειτουργών Συνδέσμων (Liaison Officers). Κατά τη διάρκεια της διετίας πραγματοποιήθηκε η συγγραφή και δημοσίευση του Εγχειριδίου με θέμα «Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας» καθώς και η πραγματοποίηση σχετικού σεμιναρίου υπό τον ίδιο τίτλο. Διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η 1ης Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε επίσης επιτυχώς το Πρόγραμμα «The Ambassador Series: Οι Νέοι της Κύπρου Συνομιλούν με Πρέσβεις Διαπιστευμένους στην Κυπριακή Δημοκρατία», όπου διοργανώθηκαν συνολικά 18 συναντήσεις με Πρέσβεις και μέλη των διπλωματικών αποστολών διαπιστευμένων στην Κυπριακή Δημοκρατία με μέλη του Οργανισμού. Τέλος, ο Οργανισμός εκπροσωπήθηκε σε συνέδρια/σεμινάρια σχετικά με διπλωματία/διεθνείς σχέσεις και θέματα νεολαίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, έγινε πλήρες μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, συνεργάστηκε με άλλους οργανισμούς καθώς και Πανεπιστήμια στην Κύπρο για την διεκπεραίωση των στόχων του και προώθησε πλειάδα ευκαιριών συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, σχετικά με τους τομείς ενασχόλησής του.

ΕΚΘΕΣΗ

1) Διετές Αφιέρωμα του Cyprus Youth Diplomacy στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Διοικητικό Συμβούλιο θητείας 2015-2017 αποφάσισε να αφιερώσει την διετία του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ένεκα και της ανάληψης της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, το  Cyprus Youth Diplomacy προώθησε το  Συμβούλιο της Ευρώπης στους νέους της Κύπρου καθ’ όλη τη διάρκεια της διετίας, καθώς και τις αξίες που το Συμβούλιο της Ευρώπης πρεσβεύει.

Στο πλαίσιο του διετούς αφιερώματος ο Οργανισμός προέβη στις εξής δράσεις:

α) Συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης (22 Νοεμβρίου 2016-19 Μαΐου 2017), η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Cyprus Youth DiplomaCY συνέστησαν εθελοντική Ομάδα Εργασίας Λειτουργών-Συνδέσμων (Liaison Officers) για τις ανάγκες της Προεδρίας.

Σκοπός ήταν να δοθεί στους νέους και νέες της Κύπρου η ευκαιρία να αναμειχθούν και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών σε εθελοντική βάση και να συνδράμουν στην επιτυχή διεκπεραίωση των αναγκών της Προεδρίας.

β) Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Το Συμβούλιο της Ευρώπης και οι Προτεραιότητές του»

Οργανισμός διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Το Συμβούλιο της Ευρώπης και οι Προτεραιότητές του» την  Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 στη Λευκωσία.
Περισσότερες πληροφορίες για την συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μπορούν να ανακτηθούν στις ιστοσελίδες:

https://cyprusyouthdiplomacy.com/2016/02/13/simbouliotiseuropis-proteraiotites/
https://cyprusyouthdiplomacy.com/2016/02/22/tosimbouliotiseuropiskaioiproteraiotitestou/

2) Διοργάνωση και Επιτυχής Διεκπεραίωση της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

Το Cyprus Youth DiplomaCY σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ένωσαν τις δυνάμεις τους και συνδιοργάνωσαν την 1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, μια ιδιότυπη προσομοίωσης της λειτουργία της Βουλής των Αντιπρόσωπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η προσομοίωση διεξήχθη μεταξύ 16 και 18 Σεπτεμβρίου 2016. Προσομοιώθηκαν πέντε Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, ήτοι Επιτροπή Εξωτερικών, Επιτροπή Εργασίας, Επιτροπή Εσωτερικών, Επιτροπή Παιδείας και Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κάθε Επιτροπή κατέθεσε στην ολομέλεια της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων -η οποία πραγματοποιήθηκε την τελευταία μέρα των εργασιών- από μια έκθεση η οποία συζητήθηκε και τέθηκε σε ψηφοφορία ενώπιον του σώματος για υιοθέτηση.  Οι εκθέσεις όλων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που παρουσιάσθηκαν ενώπιον της ολομέλειας του Σώματος, υπερψηφίστηκαν και αποτελούν τις επίσημες εκθέσεις της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.
Στην 1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων συμμετείχαν 56 Νέοι Βουλευτές, 5 Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, 5 Δημοσιογράφοι και 2 Επικεφαλής Δημοσιογραφικής Ομάδας. Την όλη διοργάνωση ανέλαβαν από κοινού το Cyprus Youth DiplomaCY όσον αφορά στο ουσιαστικό μέρος της προσομοίωσης και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου όσον αφορά στην εκτέλεση.

Την ολομέλεια τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Παναγιώτης Σεντόνας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου κ. Λοϊζος Βασιλείου και εκ μέρους του Cyprus Youth DiplomCY η πρόεδρος Ιωάννα Δημοσθένους (τον χαιρετισμό ανέγνωσε ο Γ.Γ. του Cyprus Youth DiplomCY κ. Πάνος Χριστοφόρου εκ μέρους της Προέδρου).

Η εξαιρετική επιτυχία που σημείωσε η 1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων και ο εναγκαλισμός της πρωτοβουλίας από τους Νέους της Κύπρου, κρίνουν επιτακτική την ανάγκη συνέχισης και θεσμοθέτησης της προσπάθειας. Η συνδιοργανωτές ανανέωσαν την δέσμευσή τους για τη συνδιοργάνωση της 2ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων τον Σεπτέμβριο του 2017. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν στη σχετική σελίδα που δημιουργήθηκε http://www.voulineon.com .

3) Δημοσίευση Εγχειριδίου «Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας»

Το Cyprus Youth DiplomaCY, αφουγκραζόμενο την ανάγκη κατανόησης των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, διαπίστωσε πως αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατανόηση εννοιών σχετικών με το Δίκαιο της Θάλασσας. Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός αποφάσισε τη συγγραφή του παρόντος εγχειριδίου με τίτλο «Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας» με σκοπό να δώσει σε όλους τους πολίτες την ευκαιρία να κατανοήσουν, σε απλή γλώσσα, έννοιες οι οποίες κατακλύζουν πλέον την καθημερινότητά μας. Ο στόχος αυτός του εγχειριδίου επιτυγχάνεται κυρίως με την ανάλυση άρθρων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, του «Συντάγματος των Ωκεανών» όπως πολύ εύστοχα έχει χαρακτηρισθεί.

Το εγχειρίδιο συνεγράφη από ερευνητική ομάδα του Cyprus Youth DiplomaCY, η οποία συστάθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, και επιμελήθηκε από μέλη του Οργανισμού και συνεργάτες με ειδίκευση στο Δίκαιο της Θάλασσας. Η έκδοση αποτελείται από δύο μέρη, με το πρώτο μέρος να αναλύει βασικές έννοιες όπως αυτές προκύπτουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και το δεύτερο μέρος να αναλύει τη σχέση Δικαίου της Θάλασσας και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ηλεκτρονική έκδοση του εγχειριδίου δίνει στον αναγνώστη την ευκαιρία άμεσης παραπομπής στα άρθρα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, σε άλλες σχετικές με το Δίκαιο της Θάλασσας διεθνείς συμβάσεις καθώς και στη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω σχετικών υπερσυνδέσμων (hyperlinks) οι οποίοι παρουσιάζονται ευδιακρίτως. Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται επίσης σχετικοί χάρτες, οι οποίοι σχεδιάστηκαν ειδικά για την παρούσα έκδοση, καθώς και σχετική νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και άλλων Διεθνών Δικαστηρίων. Τέλος, το αλφαβητικό ευρετήριο στις τελευταίες σελίδες του εγχειριδίου δίνει στον αναγνώστη την ευκαιρία άμεσης και εύκολης αναζήτησης εννοιών που υπάρχουν σε ολόκληρη την έκδοση.

Ευχόμαστε το παρόν εγχειρίδιο να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των πολιτών της Κύπρου, το οποίο θα οδηγήσει στην κατανόηση των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο όπως αυτές προκύπτουν σε σχέση με βασικές έννοιες Δικαίου της Θάλασσας.

Το Εγχειρίδιο μπορεί να ανακτηθεί ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο εδώ.
Μπορείτε να «κατεβάσετε» το Εγχειρίδιο σε μορφή PDF εδώ.

4) Σεμινάριο «Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο του Cyprus Youth DiplomaCY με θέμα «Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας», με την παρουσία πέραν των 90 συμμετεχόντων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 στο Πολιτιστικό ‘Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρο στην Παλιά Λευκωσία.

Το Cyprus Youth DiplomaCY συνδύασε Διπλωματία, Διεθνές Δίκαιο και Γεωπολιτική σε σεμινάριο αφιερωμένο στο Δίκαιο της Θάλασσας. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάλυση, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, βασικών εννοιών Δικαίου της Θάλασσας. Οι συμμετέχοντες μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για έννοιες σχετικές με το Δίκαιο της Θάλασσας, τις οποίες κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει για να μπορέσει να αντιληφθεί και να διαμορφώσει άποψη σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το σεμινάριο περιλάμβανε τόσο επεξήγηση νομικών εννοιών όσο και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

H Α.Ε. Πρέσβης κ. Δ. Δρουσιώτη, Πρόεδρος του James Foundation, παρουσίασε την εμπειρία του ως διπλωμάτη κατά τη συμμετοχή του στην Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τις εργασίες συγγραφής της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και την υπογραφή στης Σύμβαση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 10 Δεκεμβρίου 1982 από τον ίδιο μαζί με τον Πρέσβη κ. Α. Ιακωβίδη.

Κατά το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, αξιόλογοι νέοι Κύπριοι επιστήμονες και συγκεκριμένα οι κα. Πήλικου, Νομικός Σύμβουλος-Υπουργείο Εξωτερικών, κ. Ν.Α. Ιωαννίδης, Νομικός-Διδάκτωρ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και κ. Ζ. Τζιάρρας, Συνεργάτης Λέκτορας Σπουδών Ασφάλειας & Διπλωματίας στο UCLan Cyprus, παρουσίασαν στους συμμετέχοντες τη Σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας του 1982, τη σχέση της Σύμβασης με την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση.

Στο σεμινάριο παρουσιάσθηκε επίσης το εγχειρίδιο «Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας» το οποίο το Cyprus Youth DiplomaCY έχει συγγράψει παρουσιάζοντας έννοιες Δικαίου της Θάλασσας σε απλή και κατανοητή γλώσσα, και το οποίο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά προς όλους τους πολίτες πολύ σύντομα.

H όλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει το Cyprus Youth DiplomaCY για ενημέρωση και κατ’ επέκταση ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου. To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του International Law Association Cypriot BranchCyprus Youth Council/Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου/Kıbrıs Gençlik Konseyi , του James Foundation και του Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus.

5) Πρόγραμμα “The Ambassador Series: Οι Νέοι της Κύπρου Συνομιλούν με Πρέσβεις Διαπιστευμένους στην Κυπριακή Δημοκρατία»

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας του πραγματοποίησε το Πρόγραμμα «The Ambassador Series: Οι Νέοι της Κύπρου Συνομιλούν με Πρέσβεις Διαπιστευμένους στην Κυπριακή Δημοκρατία». Στο πλαίσιο του προγράμματος, μέλη του Οργανισμού είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν Πρέσβεις Διαπιστευμένους στην Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχοντας σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με μια πλειάδα θεμάτων Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας. Πυρηνικός αφοπλισμός, διεθνής διάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και σύγχρονες προσεγγίσεις, Διεθνής Ποινική Δικαιοσύνη, η σημασία των αναδυόμενων οικονομιών, θέματα διμερών σχέσεων, γεωγραφία και διπλωματία δεν είναι παρά ένα μικρό δείγμα της πλούσιας θεματολογίας που αναλύθηκε.

Το πρόγραμμα “The Ambassadors Series” διήρκησε 13 μήνες (Απρίλιος 2015 – Ιούνιος 2016) και στα πλαίσια του πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18 συναντήσεις με Πρέσβεις και μέλη των διπλωματικών αποστολών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις με τους Πρέσβεις της Ρουμανίας A.E.κ. Ion Pascu, Ουκρανίας Α.Ε. κ. Boris Humeniuk, Βραζιλίας A.E. κ. A.Claudio Acquarone, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής A.E. κ. John M. Koenig (τέως) και Α.Ε. κα. Kathleen Doherty (νυν), Ιρλανδίας Α.Ε. κ. Nicholas Twist, Ολλανδίας Α.E. κα. Brechje Schwachöfer, Σουηδίας Α.Ε. κ. Clas Gierow, Φινλανδίας Α.E. κα Anu Saarela, Γερμανίας A.E. κ. Nikolai von Shoepff, Κούβας Α.Ε. κ. Aramis Fuente, Ιράν Α.Ε. Δρ. Reza Zabib, Πολωνίας Α.Ε. κα. Barbara Tuge-Erecinska, Ελλάδας Α.Ε. κ. Ηλία Φωτόπουλο, Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας A.E. κ. Ravi Bangar, Ηνωμένου Βασιλείου Α.Ε.κ. Damian Roderic Todd, Αυστραλίας A.E. κ. Trevor Peacock και Chargé d’Affaires της Βενεζουέλας κ. Jeanpier Anaya Salas. Οι περισσότερες από τις συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις Πρεσβείες των κρατών στην Λευκωσία, ενώ μερικές από αυτές έγιναν στις Πρεσβευτικές Οικίες.

Οι Πρέσβεις επέδειξαν εξ’ αρχής μεγάλο ενδιαφέρον να συναντηθούν με τα μέλη του Cyprus Youth DiplomaCY και να συζητήσουν μαζί τους για θέματα Διεθνών Σχέσεων, Διπλωματίας και, Πολιτικής. Η θεματολογία καθοριζόταν από την εκάστοτε Πρεσβεία αναλόγως άλλοτε της πολιτικής εγγύτητας/ οικειότητας της χώρας με το θέμα και άλλοτε με την εμπειρία των ιδίων των Πρέσβεων. Ωστόσο, μετά το πέρας της ανάλυσης ακολουθούσε διάλογος σε ένα φιλικό κλίμα, περιλαμβάνοντας άλλα θέματα που πιθανόν να ενδιέφεραν τους συμμετέχοντες και άπτονταν της διεθνούς επικαιρότητας και την πολιτική. Αναμφίβολα, η εμπειρογνωμοσύνη των Διπλωματών προσέδιδε ιδιαίτερη σημασία στους νέους ορίζοντες που ανοίγονταν σε κάθε συζήτηση. Τα όσα μπορούσαμε να μάθουμε στη σύντομη χρονική διάρκεια της συνάντησης, δεν καλύπτονται ακόμη και στις καλύτερες πανεπιστημιακές αίθουσες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους Πρέσβεις τόσο για την προθυμία που επέδειξαν στο να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του Οργανισμού μας όσο και για τη φιλοξενία και το χρόνο που αφιέρωσαν για να συζητήσουν με τους Νέους της Κύπρου.

6) Frederick Model United Nations (FREDMUN) 2016

Το Cyprus Youth DiplomaCY  συνεργάστηκε με το FREDMUN 2016 και το Πανεπιστήμιο Frederick για τη διεξαγωγή του πρώτου Μοντέλου Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών σε ακαδημαϊκό επίπεδο που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο μεταξύ 18-20 Νοεμβρίου 2016.

Το Cyprus Youth DiplomaCY  ανέλαβε την διεξαγωγή της προσομοίωσης της Επιτροπής Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης επιλέγοντας δύο άτομα εκ των μελών του ως μέλη του Προεδρείου  της Επιτροπής, κ. Σολομών Κουντούρης και κα. Κωνσταντίνα Μάρκου. Μέλη του Cyprus Youth DiplomaCY συμμετείχαν επίσης ως delegates εκπροσωπώντας διάφορα από τα 47 Κράτη Μέλη Συμβουλίου της Ευρώπης, ως οι ανάγκες προσομοίωσης.

7) Συνεργασίες με Άλλους Οργανισμούς

 • Το Cyprus Youth DiplomaCY έγινε οργάνωση Πλήρες-Μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου αρχής γενομένης της 22ας Οκτωβρίου 2016.
 • Το Cyprus Youth DiplomaCY υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το International Law Association Cypriot Branch στις 28 Δεκεμβρίου 2016, για περίοδο πέντε μηνών, με την δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης της συνεργασίας.

8)  Εκπροσώπηση του Cyprus Youth DiplomaCY σε συνέδρια και εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο Εξωτερικό

 • 2015:

α) Ενημερωτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες

O Γενικός Γραμματέας Πάνος Χριστοφόρου, συμμετείχε στην ενημερωτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες που διοργάνωσε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

β) Working with Youth for Youth: Protection against Radicalization“-OSCE
Ο Γενικός Γραμματέας Πάνος Χριστοφόρου, εκπροσώπησε την Κύπρο στο Βελιγράδι, σε συνέδριο που διοργανώνει η Σερβία ως προεδρεύουσα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη για το 2015 με θέμα:

“Working with Youth for Youth: Protection against Radicalization”.
Στο συνέδριο συμμετέχει ένας/μια νέος/α από κάθε χώρα-μέλος του OSCE .

γ) Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Council of Europe

Ο Γενικός Γραμματέας Πάνος Χριστοφόρου , εκπροσώπησε την Κύπρο ως Youth Delegate στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Council of Europe που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο. Κατά την 29η συνάντηση του Κογκρεσου Τοπικών και Περιφερειακων Αρχών, οι Youth Delegates συνέβαλαν στην συζήτηση των θεμάτων: “Guidelines for local and regional authorities on preventing Radicalization” και “E-media: game changer for local and regional politicians”.

δ) Φόρουμ Νεολαίας της Κοινοπολιτείας

Η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Ρένα Φιλίππου, εκπροσώπησε το Cyprus Youth DipomaCY στο Φόρουμ Νεολαίας της Κοινοπολιτείας που έλαβε χώρα στη Μάλτα. Το Φόρουμ Νεολαίας αποτελεί μέρος της Συνέλευσης των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM). Έχει ως στόχο την διαπολιτισμική σχέση και μάθηση μεταξύ των συμμετεχόντων καθώς και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που των νέων της Κοινοπολιτείας.

ε) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Give peace a chance

Η Δημοσιογράφος για Θέματα Νεολαίας Αθανασία Κωνσταντίνου, συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “Give peace a chance”  που διοργάνωσε το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

στ) Πρόγραμμα Youth Ambassador Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

Υπεύθυνη Νομικών Θεμάτων του Οργανισμού μας  Χλόη Κωνσταντινίδου επιλέγηκε στο Πρόγραμμα Youth Ambassador του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

 • 2016:

α) European Youth Event 2016
Η Δημοσιογράφων Θεμάτων Νεολαίας του Cyprus Youth DiplomaCY κα. Αθανασία Κωνσταντίνου συμμετείχε ως ομιλήτρια στο European Youth Event που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Μάιο του 2016. Η Α. Κωνσταντίνου μίλησε για τη νεανική ανεργία και τρόπους επίλυσης αυτής. Η ομιλία της “Youth Unemployment: Down to zero?” έγινε ενώπιον της Επιτρόπου Απασχόλησης της ΕΕ, κας Marienne Thyssen και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (20-21 Μαϊου 2016)

β) 1ο Ακαδημαϊκό Συνέδριο Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα «Νέοι και Ευρώπη»
Τα Μέλη κα. Αθανασία Κωνσταντίνου και κ. Σολομών Κουντούρης συμμετείχαν ως ομιλητές στο 1ο Ακαδημαϊκό Συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Νέοι και Ευρώπη» (5 Φεβρουαρίου 2016)

γ) «Europe Day in Limassol»
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάνος Χριστοφόρου και κα. Αθανασία Κωνσταντίνου συμμετείχαν στην Εκδήλωση «Europe Day in Limassol» που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο (7 Μαϊου 2016)

δ) Rome MUN 2016
Το μέλος του Οργανισμού κ. Σολομών Κουντούρης, βραβεύθηκε ως “Best Delegate” στο Μοντέλο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών που διεξήχθη στη Ρώμη Rome MUN 2016 εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Κύπρου (5-8 Μαρτίου 2016).

ε) Ενημερωτική Επίσκεψη στις Βρυξέλλες
Το μέλος του Οργανισμού κ. Ζήνωνας Σωκράτους, συμμετείχε σε ενημερωτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες, την οποία διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο και το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο (29 Νοεμβρίου -2 Δεκεμβρίου 2016)

στ) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Recognition of Youth Worker”
Το μέλος του Οργανισμού κα. Μαρίνα Νικολάου συμμετέχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Recognition of Youth Worker” που πραγματοποίησε  το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (9-11 Δεκεμβρίου 2016).

ζ) Ευκαιρίες χρηματοδότησης του Erasmus+ Youth Cyprus
Η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Οργανισμού κα. Ρένα Φιλίππου συμμετέχει στην παρουσίαση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του Erasmus+ Youth Cyprus παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, μαζί με εκπρόσωπο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

η) Φεστιβάλ Νέων Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 2016
Το Cyprus Youth DiplomaCY συμμετείχε στο Φεστιβάλ Νέων που διοργάνωσε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Σεπτέμβριος 2016).

 • 2017

α) Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Council of Europe
Η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Ρένα Φιλίππου, εκπροσωπεί την Κύπρο το 2017 ως Youth Delegate στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Council of Europe που πραγματοποιείται στο Στρασβούργο.

9) Προώθηση Θέσεων Εργασίας:

Το Cyprus Youth DiplomaCY για το 2016 προώθησε πέραν των 50 θέσεων εργασίας σχετικών με τους τομείς της διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής κατά τη διάρκεια της διετίας.

10) Προώθηση Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Καλοκαιρινών Σχολείων:

Το Cyprus Youth DiplomaCY προώθησε πέραν των 100 συνεδρίων, σεμιναρίων και καλοκαιριών σχολείων σχετικών με τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική τα οποία πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της διετίας.

12) Συνεντεύξεις:

 • Η Δημοσιογράφων Θεμάτων Νεολαίας του Cyprus Youth DiplomaCY κα. Αθανασία Κωνσταντίνου παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA Κύπρου και στη δημοσιογράφο Όλγα Κωνσταντίνου σχετικά με τη διεξαγωγή της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων (20 Σεπτεμβρίου 2016)
 • Το μέλος του Οργανισμού κα. Μαρίνα Νικολάου συμμετείχε στη ραδιοφωνική εκπομπή στο Πρώτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ όπου εκπροσώπησε τον Οργανισμό και συζήτησε για την διεξαγωγή της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων μαζί με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (12 Δεκεμβρίου 2016).

12) Συναντήσεις που πραγματοποίησαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού κ. Πάνος Χριστοφόρου συμμετείχε στους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου της Ελβετίας μετά από πρόσκληση της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Κύπρο (Αύγουστος 2015 και 2016)
 • Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού κ. Πάνος Χριστοφόρου συμμετείχε στους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου της Βραζιλίας μετά από πρόσκληση της Πρεσβείας της Βραζιλίας στην Κύπρο (Σεπτέμβριος 2015 και 2016).
 • Η Δημοσιογράφος Θεμάτων Νεολαίας του Οργανισμού κα. Αθανασία Κωνσταντίνου είχε συνάντηση στις Βρυξέλλες τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Κορνήλιο Κορνηλίου.
 • Η Πρόεδρος του Οργανισμού κα. Ιωάννα Δημοσθένους πραγματοποίησε συνάντηση με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου όπου συζητήθηκαν οι δράσεις των δύο οργανισμών, οι δυνατότητες συνεργασίας τους καθώς επίσης παρουσιάσθηκε από το Cyprus Youth DiplomaCY η ιδέα πραγματοποίησης της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Τέλος, αποφασίσθηκε η συνδιοργάνωσή της 1ηςΒουλής των Νέων Αντιπροσώπων από τους δύο Οργανισμούς.

13) Άλλες Δραστηριότητες για τα Μέλη του Οργανισμού:

 • Προετοιμασία ερωτηματολογίου το οποίο δημοσιεύθηκε, ζητώντας από μέλη και φίλους του οργανισμού να αξιολογήσουν τις δραστηριότητές του και να δηλώσουν άλλες δραστηριότητες που θα τους ενδιέφερε ο οργανισμός να πραγματοποιήσει.
 • Συνεργασία με το University of Central Lancashire (UCLAN Cyprus) προσέφερε στα μέλη του υποτροφία μείωσης 40% στα δίδακτρα για το νέο Μεταπτυχιακό “Master of Arts in Security & Diplomacy”.
 • Προώθηση της εγγραφής των νέων στους καταλόγους ψηφοφόρων για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
 • Προώθηση του δικαιώματος και υποχρέωσης των νέων να ψηφίσουν στις εκλογές, ως προσπάθεια καταπολέμησης της αποχής των νέων από τις εκλογικές διαδικασίες.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Cyprus Youth DiplοmaCY για τη θητεία 2017-2019

Μετά τις εκλογές της 26ης Μαϊου, οι εκλεγέντες/χθείσες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισαν την κατάρτιση σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Τα εκλεχθέντα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με ομοφωνία αποφάσισαν όπως οι θέσεις πληρωθούν ως εξής:

Πρόεδρος: Πάνος Χριστοφόρου
cyprus.youth.diplomacy@gmail.com

Γενική Γραμματέας: Αθανασία Κωνσταντίνου
secgen.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Ταμίας: Σπύρος Δημοσθένους
treasurer.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Υπεύθυνη Μελών: Μαρία Βασιλείου
members.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Ρένα Φιλίππου
pr.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Υπεύθυνη Εκδηλώσεων: Μαρίνα Νικολάου
event.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Υπεύθυνος Χρηματοδότησης: Ζήνωνας Σωκράτους
funds.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Υπεύθυνη Νομικών Θεμάτων: Κωνσταντίνα Κατσαντώνη lawyer.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Δημοσιογράφος Θεμάτων Νεολαίας: Άντρια Χατζηπολυδώρου press.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Αποφασίσθηκε όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλάβει τα καθήκοντά του αρχής γενομένης της 12ης Ιουνίου 2017. Μέχρι την 12η Ιουνίου, τα καθήκοντα του Οργανισμού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο θητείας 2015-2017.

Cyprus Youth DiplomaCY
31 Μαϊου 2017

 

IMG_3273

 

Αποτελέσματα Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης Cyprus Youth DiplomaCY για τη θητεία 2017-2019

Την 26η Μαϊου 2017 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Cyprus Youth DiplomaCY όπου έλαβαν χώρα οι εκλογές ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2017-2019.

Τα επίσημα  αποτελέσματα της Ψηφοφορίας  για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:
(Σημειώνεται πως αναφορικά με τους υποψηφίους που ισοψήφισαν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά)
1. Δημοσθένους Σπύρος (18 ψήφοι)
1. Κωνσταντίνου Αθανασία (18 ψήφοι)
1. Χριστοφόρου Πάνος (18 ψήφοι)
4. Βασιλείου Μαρία (16 ψήφοι)
4. Σωκράτους Ζήνωνας (16 ψήφοι)
6. Νικολάου Μαρίνα (14 ψήφοι)
6. Φιλίππου Ρένα (14 ψήφοι)
8. Χατζηπολυδώρου Άντρια (12 ψήφοι)
9. Κατσαντώνη Κωνσταντίνα (10 ψήφοι)
————————————————————–
10. Κουντούρης Σολομών (9 ψήφοι)
11. Σόρος Νικόλας (7 ψήφοι)
12. Καρύδη Ροδούλα (5  ψήφοι)
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι υποψήφιοι που κατατάχθηκαν στις πρώτες 9 θέσεις.  Οι υποψήφιοι στις θέσεις 10, 11 και 12 καταλαμβάνουν τη θέση των επιλαχόντων, βάσει των όσων το καταστατικό ορίζει.
Βάσει των όσων το καταστατικό ορίζει, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταρτιστεί σε σώμα το αργότερο μέσα σε 20 μέρες, με την ευθύνη του παρόντος Προέδρου του Οργανισμού. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα ξεκινήσει μετά την διανομή των θέσεων και την κατάρτιση σε σώμα. Μέχρι την κατάρτιση σε σώμα, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί καθήκοντα για διεκπαιρέωση των εργασιών του Οργανισμού. Κατά την κατάρτιση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, οι θέσεις που οι εκλεγέντες/εκλεχθείσες λαμβάνουν θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.
Τα επίσημα  αποτελέσματα της Ψηφοφορίας  για την ανάδειξη Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν ως εξής:
Ισαάκ Μαρίνα (17 ψήφοι)
Στυλιανού Αντώνης (8 ψήφοι)
———————————————————-
Φραντζέσκου Νίκη Βικτώρια (7 ψήφοι)
Μαυρής Μελίσσα (7 ψήφοι)
Βάσει των διατάξεων του καταστατικού, η κα. Ισαάκ εκλέγεται πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής λόγω του ότι κατετάγη πρώτη σε ψήφους και ο κ. Στυλιανού λαμβάνει τη θέση του μέλους της Επιτροπής. Οι κα. Φραντζέσκου και κα.Μαυρής καταλαμβάνουν τη θέση των επιλαχουσών. Λόγω ισοψηφίας έγινε κλήρωση και η κα. Φραντζέσκου έλαβε την 3η θέση και η κα. Μαυρής την 4η.
Cyprus Youth DiplomaCY
26 Μαϊου 2017

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου με θέμα “Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Cyprus Youth DiplomaCY συνδύασε Διπλωματία, Διεθνές Δίκαιο  και Γεωπολιτική σε σεμινάριο αφιερωμένο στο Δίκαιο της Θάλασσας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο του ΜΚΟ Cyprus Youth DiplomaCY «Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας», με τη συμμετοχή πέραν των 90 ατόμων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 στο Πολιτιστικό ‘Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρο στην Παλιά Λευκωσία.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, των βασικών εννοιών του Δικαίου της Θάλασσας. Οι συμμετέχοντες μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για έννοιες σχετικές με το Δίκαιο της Θάλασσας τις οποίες κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει για να μπορέσει να αντιληφθεί και να διαμορφώσει άποψη σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το σεμινάριο περιλάμβανε τόσο επεξήγηση νομικών εννοιών όσο και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το σεμινάριο ξεκίνησε με την ομιλία  της Α.Ε. Πρέσβη κ. Δ. Δρουσιώτη, Πρόεδρο του James Foundation, ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία του ως διπλωμάτη κατά τη συμμετοχή του στην  τρίτη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας  και τις εργασίες συγγραφής της  Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Ο Πρέσβης κ. Δρουσιώτης παρουσίασε επίσης την εμπειρία του ως ο διπλωμάτης που υπέγραψε στις 10 Δεκεμβρίου 1982, μαζί με τον Πρέσβη κ. Α. Ιακωβίδη, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας  εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, αξιόλογοι νέοι Κύπριοι επιστήμονες και συγκεκριμένα οι  κα. M. Πήλικου, Νομικός Σύμβουλος-Υπουργείο Εξωτερικών, κ. Ν.Α. Ιωαννίδης, Νομικός-Διδάκτωρ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και κ.  Ζ. Τζιάρρας, Συνεργάτης Λέκτορας Σπουδών Ασφάλειας & Διπλωματίας στο UCLan Cyprus, παρουσίασαν στους συμμετέχοντες τη Σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας του 1982, τη σχέση της Σύμβασης με την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση για επίκαιρα ζητήματα σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας. Στο σεμινάριο παρουσιάσθηκε επίσης το εγχειρίδιο «Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας» το οποίο το Cyprus Youth DiplomaCY έχει συγγράψει παρουσιάζοντας έννοιες Δικαίου της Θάλασσας σε απλή και κατανοητή γλώσσα, και το οποίο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά πολύ σύντομα για  όλους τους πολίτες.

Το όλο σεμινάριο  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει το Cyprus Youth DiplomaCY για ενημέρωση και κατ’ επέκταση ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου. To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του International Law Association-Cypriot Branch, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, του James Foundation και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Το Cyprus Youth DiplomaCY ευχαριστεί θερμά όλους τους ομιλητές για την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης καθώς και όλους τους παρευρισκόμενους  για την ενεργή συμμετοχή τους!

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση στη σελίδα του οργανισμού στο  facebook.

Λευκωσία,
25 Μαΐου 2017

Σεμινάριο “Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας”

(English Below)

Το Cyprus Youth DiplomaCY διοργανώνει και σας προσκαλεί σε σεμινάριο με θέμα

“Βασικές Έννοιες Δικαίου της Θάλασσας”

Τρίτη 23 Μαΐου 2017,
17:00-20:00
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη (πρώτος όροφος)
(Φανερωμένης 86-90),  Παλιά Λευκωσία

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, βασικών εννοιών Δικαίου της Θάλασσας. Οι συμμετέχοντες/ουσες (με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των νέων) θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για έννοιες σχετικές με το Δίκαιο της Θάλασσας τις οποίες κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει για να μπορέσει να αντιληφθεί και να διαμορφώσει άποψη σχετικά με τις γεω-πολιτικές εξελίξεις στην Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο. Το σεμινάριο περιλαμβάνει τόσο επεξήγηση νομικών εννοιών όσο και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει το Cyprus Youth DiplomaCY για ενημέρωση και κατ’ επέκταση ενδυνάμωση των νέων.

Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν ως ομιλητές/εισηγητές ο Πρέσβης κ. Δ. Δρουσιώτης, Πρόεδρος του James Foundation, η κα. Μ. Πήλικου, Νομικός Σύμβουλος-Υπουργείο Εξωτερικών,ο κ. Ν.Α. Ιωαννίδης, Νομικός-Διδάκτωρ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και κ. ο Ζ. Τζιάρρας, Συνεργάτης Λέκτορας Σπουδών Ασφάλειας & Διπλωματίας UCLan Cyprus

Το σεμινάριο είναι ανοικτό στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο.
Νέοι και Νέες ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να συμμετέχουν.
Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.

Προθεσμία Δηλώσεων Συμμετοχής: Δευτέρα 22 Μαϊου 2017 στο σύνδεσμο εδώ.

To σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του International Law Association-Cypriot Branch, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, του James Foundation και  του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:30-17:00  Εγγραφές

Μέρος Α΄

17:00   Κύπρος και Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας 1982: η Εμπειρία ενός Διπλωμάτη (στην αγγλική γλώσσα)
Α.Ε Πρέσβης κ. Δ. Δρουσιώτης, Πρόεδρος James Foundation

17:40  Διάλειμμα (coffee break)

Μέρος Β’

 18:00   Θαλάσσιες Ζώνες κατά τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της    Θάλασσας 1982
Μαρία Πήλικου, Νομικός Σύμβουλος-Υπουργείο Εξωτερικών

18:30  Θαλάσσιες Ζώνες και Κυπριακή Δημοκρατία
Νικόλας Α. Ιωαννίδης, Νομικός- Διδάκτωρ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

19:00  Γεωπολιτικές Εξελίξεις στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο
Ζήνωνας Τζιάρρας, Συνεργάτης Λέκτορας Σπουδών Ασφάλειας & Διπλωματίας UCLan Cyprus

19:30  Q&A
20:00  Τέλος Σεμιναρίου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cyprus.youth.diplomacy@gmail.com.


English:

Cyprus Youth DiplomaCY cordially invites you to a key note speech by
H.E. Ambassador J. Droushiotis, President of the James Foundation entitled:

“Cyprus and the UN Convention on the Law of the Sea 1982:
The Experience of a Diplomat” (in English)

Tuesday, 23rd May 2017
17:00
Bank of Cyprus Cultural Foundation

Andreas Patsalides Room (1st Floor)
(Faneromenis 86-90), Old Nicosia

The key note speech is part of the Seminar organised by Cyprus Youth DiplomaCY entitled “Basic Rules and Principles of the Law of the Sea”. The second part of the seminar will follow at 18:00 and will be held in Greek language .

The seminar is supported by International Law Association-Cypriot Branch, Cyprus Youth Council, James Foundation and Youth Board of Cyprus.

Open to the public upon registration here.
Deadline for registrations: Monday 22nd May 2017

For more information please contact cyprus.youth.diplomacy@gmail.com

Πρόσκληση_Σεμινάριο Βασικές Αρχές Δικαίου της Θάλασσας

Ανακοίνωση Υποψηφιοτήτων: Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής 2017-2019

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
CYPRUS YOUTH DIPLOMACY
2017-2019

Το Cyprus Youth DiplomaCY δημοσιεύει τις υποψηφιότητες που έχουν εμπρόθεσμα κατατεθεί για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2017-2019, όσον αφορά στις επερχόμενες εκλογές.

Υποψηφιότητες για τις 9 θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (αλφαβητικά)

 1. Βασιλείου Μαρία
 2.  Δημοσθένους Σπύρος
 3. Καρύδη Ροδούλα
 4. Κατσαντώνη Κωνσταντίνα
 5. Κουντούρης Σολομών
 6. Κωνσταντίνου Αθανασία
 7. Νικολάου Μαρίνα
 8. Σόρος Νικόλας
 9. Σωκράτους Ζήνωνας
 10. Φιλίππου Ρένα
 11. Χατζηπολυδώρου Αντρια
 12. Χριστοφόρου Πάνος

Υποψηφιότητες για τις 2 θέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής

 1. Ισαάκ Μαρίνα

Λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού θέσεων για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάσει των όσων το καταστατικό του οργανισμού ορίζει, οι υποψηφιότητες θα συμπληρωθούν από τα ενδιαφερόμενα μέλη κατά την πραγματοποίηση της γενικής εκλογικής συνέλευσης.

Όπως αναφέρθηκε κατά την προκήρυξη των εκλογών, οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν και κείμενο υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους, τα οποία παρατίθενται αυτούσια για ενημέρωση όλων των μελών του οργανισμού.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βασιλείου Μαρία

Ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού, είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπήσω και να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ, δίπλα σε εξαιρετικά άτομα. Βλέποντας τον οργανισμό να  εξελίσσεται τόσο πολύ στη σύντομη πορεία του, αισθάνομαι πολύ υπερήφανη για όσα έχει καταφέρει και θα το εκτιμούσα αν με τιμούσατε με τη ψήφο σας.

Δημοσθένους Σπύρος

Τα τελευταία 3 χρόνια ο ΜΚΟ Cyprus Youth DiplomaCY έχει δώσει πολλές ευκαιρίες σε νέους τους οποίους ενδιαφέρει η διπλωματία και η πολιτική να δραστηριοποιηθούν χωρίς να ενταχθούν σε κάποιο πολιτικό κίνημα. Εκτιμώ πως με την συμβολή μου στο διοικητικό συμβούλιο ο οργανισμός θα συνεχίσει το εκπληκτικό έργο που διετέλεσε μέχρι τώρα και θα μπορέσει να ξεπεράσει τον εαυτό του με ακόμα περισσότερη δράση και καινούριες ιδέες. Μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και με όρεξη για δουλειά μπορούμε να συνεχίσουμε την δράση του DiplomaCY και να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά, να κερδίσουμε γνώσεις αλλά και εμπειρίες οι οποίες θα μας συντροφεύουν στα επόμενα χρόνια.

Καρύδη Ροδούλα

Οι νέοι πρέπει να είναι ενεργοί πολίτες τις κοινωνίας με ενεργή συμμετοχή σε ό,τι τους αφορά, διότι αυτοί θα αποτελέσουν το μέλλον του τόπου μας και είναι αυτοί όπου μπορούν να φέρουν την διαφορά. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω την υποψηφιότητα μου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Youth DiplomaCY έτσι ώστε μέσα από αυτό να προσφέρω και εγώ ενεργά στην κοινωνία και τον τόπο μας.

Κατσαντώνη Κωνσταντίνα

Ως καινούριο μέλος του DiplomaCY, θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να συμμετέχω ενεργά, και να στηρίξω τη λειτουργία του σε θέματα πρακτικής οργάνωσης και δημιουργία δραστηριοτήτων.

Κουντούρης Σολομών

Ονομάζομαι Σολομών Κουντούρης και είμαι φοιτητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ασχολούμαι με τις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία εδώ και μερικά χρόνια τόσο σαν μέλος του CYDiplomacy όσο και σαν delegate στα διάφορα συνέδρια MUN στα οποία συμμετάσχω. Πιστεύω πως σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορώ να συνεισφέρω σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στον οργανισμό έτσι ώστε να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους διπλωμάτες της Κύπρου.

Κωνσταντίνου Αθανασία

Υποβάλω υποψηφιότητα για 2η συνεχόμενη θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Youth DiplomaCY καθώς νιώθω ότι έχω ακόμη πολλά να προσφέρω στον Οργανισμό. Με την εμπειρία μου στον τομέα της νεολαίας και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πιστεύω ότι μπορώ να συνεισφέρω ενεργά στην ενδυνάμωση του Οργανισμού. Κατά τη θητεία μου το 2015 – 2017 εργάστηκα κυρίως στο κομμάτι της επικοινωνίας με την ανανέωση της ιστοσελίδας, την ετοιμασία ενημερωτικών δελτίων, καθώς και ως Συντονίστρια της Ομάδας των Δημοσιογράφων στην 1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων. Τη θητεία 2017 – 2019 θα ήθελα να ασχοληθώ με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη δημιουργία νέων πρότζεκτ για τον Οργανισμό μας.

Νικολάου Μαρίνα

Ονομάζομαι Μαρίνα Νικολάου και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έγινα μέλος του Cyprus Youth DiplomaCY τον Φεβρουάριο του 2016 και από τότε έχω εκπροσωπήσει τον οργανισμό σε εκδηλώσεις και συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό. Έχω επισκεφτεί με την ομάδα του DiplomaCY πρεσβείες,  και συμμετείχα στην 1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, στο Fredmun2016, στο ΤhessISMUN2017,  και σε άλλες εκδηλώσεις του οργανισμού. Στα ενδιαφέροντα μου συμπεριλαμβάνονται η διπλωματία, οι διεθνείς σχέσεις, η πολιτική, η κοινωνιολογία και η φιλοσοφία, ενώ η ενδυνάμωση των νέων είναι θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα. Υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για το διοικητικό συμβούλιο με σκοπό να συνεχίσω να προσφέρω ενεργά στον οργανισμό όσα περισσότερα μπορώ, ακολουθώντας πάντα τους στόχους και το όραμά του.

Σόρος Νικόλας   

Αγαπητοί φίλοι,

Ονομάζομαι Νικόλας Σόρος και με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να σας εκφράσω την πρόθεση μου για υποψηφιότητα στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. Οι λόγοι οι οποίοι με οδήγησαν στην απόφαση μου αυτή είναι αρχικά το ενδιαφέρον μου για τη διπλωματία την οποία θεωρώ ως ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής. Επομένως, πιστεύω ότι η τέχνη της διπλωματίας σαν διαπραγματευτική πρακτική πρέπει να προωθείται και συγχρόνως να μαθαίνεται. Επιπρόσθετα, το Cyprus Youth Diplomacy μου έδωσε την πολύτιμη ευκαιρία να με μυήσει στον κόσμο της διπλωματίας γι᾽ αυτό κι εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να προσφέρω στον οργανισμό και στα μέλη του μέσα από μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και ευελπιστώ όπως με τιμήσετε με τη ψήφο σας στις 19 Μαΐου.

Με εκτίμηση,

Νικόλας Σόρος

Σωκράτους Ζήνωνας

Ονομάζομαι Ζήνωνας Σωκράτους και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαι μέλος του Cyprus Youth Diplomacy και με την παρούσα ανακοίνωση υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. Εδώ και δύο χρόνια είχα τη χαρά να συμμετάσχω σε διάφορες διοργανώσεις, διαλέξεις, φόρα και συνέδρια, ως μέλος του Cyprus Youth Diplomacy. Μεταξύ άλλων, έλαβα μέρος στην 1η Βουλή των Κύπριων Νέων και σε Προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών (FRED Model United Nations 2016). Επίσης, από  τις 29 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποίησα επίσκεψη στις Βρυξέλλες με άλλα μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (NGOs), η οποία αποτελείτο από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους νέους. Παράλληλα, στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετείχα σε πολλά συνέδρια ως Liaison Officer.

Όσον αφορά το πρόσωπό μου, αρχικά δεν σκόπευα να υποβάλλω υποψηφιότητα, καθώς είχα  θέσει  κάποιους  προσωπικούς  και  ερευνητικούς στόχους. Εντούτοις, η αγάπη μου για τον οργανισμό, με οδήγησε στην απόφαση να θέσω στα μέλη του Cyprus Youth Diplomacy την υποψηφιότητα μου. Ζητώ να με τιμήσετε με την ψήφο σας, ούτως ώστε, από τη θέση αυτή να προσπαθήσω, με όσες δυνάμεις διαθέτω, για περισσότερες διπλωματικές νίκες του οργανισμού μας. Το Cyprus Youth Diplomacy, ως μη κυβερνητικός οργανισμός, κατάφερε τόσα χρόνια να βγει αλώβητο από τις συμπληγάδες των πολιτικών κομμάτων και να μεταδώσει σε μας τους νέους το εφαλτήριο και το ενδιαφέρον για τη διπλωματία. Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να κρατήσει αυτή τη γραμμή και να παραμείνει ενωμένο και προσηλωμένο στους στόχους του οργανισμού, έτσι όπως περιγράφονται στις πρόνοιες του καταστατικού.

Φιλίππου Ρένα

Η Διπλωματία και οι Διεθνείς Σχέσεις ήταν ανέκαθεν οι κλάδοι ενδιαφέροντος μου, τόσο στις σπουδές όσο και στις εξωσχολικές μου δραστηριότητες. Τα τελευταία δύο χρόνια, μέσω της θέσης μου στην οργάνωση, είχα την ευκαιρία να εμπλακώ σε διάφορα projects στην Κύπρο και να συμμετάσχω σε αρκετά προγράμματα στο εξωτερικό. Αυτές οι εμπειρίες, μου έδωσαν την δυνατότητα να γνωρίσω άτομα από άλλες αντίστοιχες οργανώσεις και να ανταλλάξουμε για μελλοντικές συνεργασίες. Έχοντας αποχτήσει περισσότερες γνώσεις και γνωριμίες, θα ήθελα να υποβάλω την υποψηφιότητα μου και για να προσφέρω ακόμη περισσότερα στην οργάνωση αλλά και να συμβάλω στην ενδυνάμωση της νεολαίας στην Κύπρο.

Χατζηπολυδώρου Άντρια

Κατά την περσινή χρονιά 2016-2017 διετέλεσα υπεύθυνη μελών του οργανισμού και γνώρισα από πρώτο χέρι τον οργανισμό και τις δράσεις του έχοντας την ευκαιρία να γίνω μέλος μιας επιτυχημένης ομάδας με όραμα και δράσεις που έχουν πραγματικό και απτό αντίκτυπο στην ζωή των νέων του τόπου δίνοντας τους ευκαιρίες συμμετοχής και το βήμα να εκφραστούν και να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους.

Αυτή μου η εμπειρία με έκανε ακόμα πιο ένθερμη υποστηρικτή του οργανισμού και δημιούργησε την ανάγκη για μεγαλύτερη προσφορά στον οργανισμό και κατ’ επέκταση στους νέους του τόπου μας.”

Χριστοφόρου Πάνος

Ονομάζομαι Πάνος Χριστοφόρου και είμαι απόφοιτος Πανεπιστημίου Κύπρου, πτυχίο Κοινωνιολογίας και μεταπτυχιακό Πολιτικής Επιστήμης-Διεθνείς Σχέσεις. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και δη τον εθελοντισμό ξεκίνησε από τα μαθητικά μου χρόνια, ομόρφυνε τα φοιτητικά και πλέον με χαρακτηρίζει ως άτομο. Είχα την χαρά να βρίσκομαι στους κόλπους του Cyprus Youth DiplomaCY από την πρώτη στιγμή που η πρωτοβουλία έγινε πράξη. Διετέλεσα Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Άτυπης Ομάδας μέχρι την εγγραφή ως  Μη Κυβερνητικός Οργανισμός. Μετά τις πρώτες εκλογές του Οργανισμού ανέλαβα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα. Υπήρξα συντονιστής  του προγράμματος ‘‘Τhe Ambassador Series’’, κατά το οποίο αντιπροσωπεία μελών μας συναντούσε Πρέσβεις και Διπλωματικές αποστολές σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με μια πληθώρα θεματολογίας αναλόγως της χώρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε δύο γύρους με την συμμετοχή συνολικά δεκαεπτά Πρεσβειών. Μέχρι τον Μάρτιο, υπήρξα συντονιστής της Ομάδας Εθελοντών Λειτουργών Συνδέσμων που συστάθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης. Ιδιαίτερη τιμή υπήρξαν οι ευκαιρίες που μου δόθηκαν να εκπροσωπήσω τον Οργανισμό στο εξωτερικό: ως μέλος της ομάδας που συστήθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για το πρόγραμμα Youth in Action στις Βρυξέλλες, ως Youth Ambassador της Κύπρου στα πλαίσια της Σέρβικης Προεδρίας του OAΣΕ στο Βελιγράδι καθώς και ως Youth Delegate στο 29ο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του ΣτΕ στο Στρασβούργο. Επιπλέον, κατά την 1η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε με την συνεργασία του Cyprus Youth DiplomaCY και Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, διετέλεσα Προεδρεύων της Επιτροπής Εσωτερικών.

To Cyprus Youth DiplomaCY είναι απόδειξη ότι οι νέοι έχουν τη θέληση μα και τη δύναμη να κτίζουν κανάλια επικοινωνίας με φορείς χάραξης πολιτικών, διεθνών σχέσεων και διπλωματίας κόντρα στην γενική τάση στιγματισμού της νεολαίας ως απαθής. Με γνώμονα το σύνθημα του οργανισμού (where youth activism meets diplomacy), επαναδιεκδικώ την εκλογή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο πεπεισμένος πως ακόμη έχω να προσφέρω πολλά στο δυναμικό έργο που συντελείται.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ισαάκ Μαρίνα

Καθώς είμαι μέλος από την αρχή της ιδρύσεως του οργανισμού και θεωρώ ότι έχει πετύχει τους στόχους που έχει θέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα να συνεχίσω να είμαι μέλος αυτού του οργανισμού.

Ενεργοποίηση Διάταξης περί Διεξαγωγής Μέρους της Ψηφοφορίας Διαδικτυακά

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργοποιείται η διάταξη του Καταστατικού κατά την οποία μέρος της ψηφοφορίας ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Μέλη του Οργανισμού τα οποία βρίσκονται εκτός Κύπρου ή  δεν μπορούν να παραστούν για λόγους πέραν των δυνατοτήτων τους, παρακαλούνται όπως αποστείλουν μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου (cyprus.youth.diplomacy@gmail.com)  μέχρι τις 18 Μαϊου 2017, παραθέτοντας τους λόγους  που θα ήθελαν να ψηφίσουν διαδικτυακά. Για λόγους προστασίας της ανωνυμίας της ψήφου, στα μέλη που θα ψηφίσουν διαδικτυακά θα αποσταλεί ειδικός κωδικός, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν  στην ειδικό διαδικτυακό ψηφοδέλτιο που θα τους αποσταλεί κατά την ώρα διεξαγωγής της γενικής εκλογικής συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι η διαδικτυακή ψηφοφορία θα ανοίξει στις 19 Μαϊου και η ώρα 17:00 (ώρα Κύπρου) μόνο εάν υπάρχει απαρτία με φυσική παρουσία . Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα μέλη θα ειδοποιηθούν σχετικά και η διαδικτυακή ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη Γενική Συνέλευση στις 26 Μαϊου 2017, 18:00-19:00 (ώρα Κύπρου), οπότε και θα διεξαχθούν τελικώς οι εκλογές.   Τα μέλη του οργανισμού ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να παραστούν φυσικώς κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, για να γνωρίσουν τους υποψήφιους και να ψηφίσουν το νέο διοικητικό συμβούλιο και ελεγκτική επιτροπή.

 

Για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον οργανισμό στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου cyprus.youth.diplomacy@gmail.com.

Διοικητικό Συμβούλιο
Cyprus Youth DiplomaCY
9 Μαϊου 2017

Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2017-2019

Εκλογές Ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
για την περίοδο 2017-2019

Εν όψει της επικείμενης λήξης της διετούς του θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Youth DiplomaCY με απόφασή του ανακοινώνει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Οργανισμού για τη διετία 2017-2019, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη σχετική ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Διεξαγωγή των Εκλογών:

Οι εκλογές έχουν οριστεί για την 19η Μαΐου 2017, η ώρα 17:00 στα κεντρικά Starbucks Λευκωσίας. Βάσει καταστατικού, απαρτία κατά την πρώτη συνάντηση υπάρχει εάν παρευρεθούν τουλάχιστον τα μισά εγγεγραμμένα μέλη του Οργανισμού της περιόδου 2016-2017.

Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 26 Μαϊου 2017, η ώρα 18:00 στα Κεντρικά Starbucks Λευκωσίας όπως ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του Καταστατικού.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Οργανισμού κατά το έτος 2016-2017* τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση  που θα βρουν εδώ, μέχρι την 8η Μαΐου 2017 και ώρα 23:59 (ώρα Κύπρου).

Μετά το πέρας της πιο πάνω προθεσμίας, οι υποψηφιότητες θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιευθούν σε σχετικό κατάλογο στην παρούσα ιστοσελίδα για ενημέρωση όλων των μελών. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι/ες καλούνται όπως συγγράψουν μια μικρή παράγραφο σχετικά με την υποψηφιότητά τους και τους λόγους που υποβάλλουν αυτήν. Το σχετικό κείμενο υποβολής υποψηφιότητα θα δημοσιεύθεί μαζί με τον κατάλογο των υποψηφίων με σκοπό την ενημέρωση των μελών που θα προσέλθουν για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cyprus.youth.diplomacy@gmail.com

Διοικητικό Συμβούλιο
Cyprus Youth DiplomaCY
18 Απριλίου 2017

*Εγγεγραμμένα μέλη του Οργανισμού για το έτος 2016-2017 θεωρούνται τα άτομα που έχουν υποβάλει την αίτηση μέλους για το έτος 2016-2017 δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή από 1η Σεπτεμβρίου 2016 και ένθεν.