ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το νέο καταστατικό του Cyprus Youth DiplomaCY έχει υιοθετηθεί από την Καταστατική Γενική Συνέλευση του οργανισμού, η οποία συγκλήθηκε τον Μάιο του 2018, και εγκρίθηκε από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 23 Απριλίου 2019, βάσει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (Ν.104(Ι)/2017, 76(Ι) του 2018).

«Νέοι Κύπριοι Διπλωμάτες-Cyprus Youth DiplomaCY»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΣΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Ιδρύεται στη Λευκωσία Σωματείο με την επωνυμία στην ελληνική γλώσσα «Νέοι Κύπριοι Διπλωμάτες» και στην αγγλική γλώσα “CyprusYouthDiplomaCY”. Τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή του εκπροσώπηση χρησιμοποιεί την επωνυμία του με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή “Cyprus Youth DiplomaCY”. Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που αναλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο των θεματικών της νεολαίας και της διπλωματίας, των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, και διέπεται από την εθνική νομοθεσία, τους κανόνες του Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς επίσης και από τους κανόνες και όρους του παρόντος Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
Διαπνεόμενοι από τις ιδέες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θεωρώντας δικαίωμα αλλά και υποχρέωση των νέων τη συμμετοχή στα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου με ιδιαίτερη έμφαση σε όλα όσα επηρεάζουν τους νέους και τις νέες είτε άμεσα είτε έμμεσα, οραματιζόμαστε και επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε τους διπλωμάτες, διεθνολόγους και πολιτικούς επιστήμονες του αύριο, μα πάνω από όλα τους ενεργούς πολίτες του σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Σωματείου είναι:
(α) Να μειώσει το χάσμα μεταξύ της θεωρίας περί διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής στην Κύπρο, όπως αυτά διδάσκονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και όπως πραγματικά εφαρμόζονται σε πρακτικό επίπεδο,
(β) Να καταρτίσει τους νέους και τις νέες της Κύπρου σε ζητήματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής,
(γ) Να δώσει βήμα λόγου στους νέους και στις νέες της Κύπρου αναφορικά με ζητήματα διπλωματίας,  διεθνών σχέσεων και πολιτικής,
(δ) Να παρακινήσει τους νέους και τις νέες να γίνουν ενεργοί πολίτες και να ασχοληθούν ενεργά με τα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά τεκταινόμενα της Κύπρου,
(ε) Να προετοιμάσει τους νέους  και τις νέες της Κύπρου ώστε να γίνουν οι επόμενοι διπλωμάτες, διεθνολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες της Κύπρου,
(στ) Να ενημέρωσει και ευαισθητοποίησει τους νέους και τις νέες για τη συμμετοχή τους σε δράσεις και πρωτοβουλίες σχετικές με τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική,
(ζ) Να οικοδομήσει και να ενδυναμώσει τις αξίες της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανάμεσα στους νέους και την Κυπριακή κοινωνία γενικότερα,
(η) Να προωθήσει την ανάπτυξη πολιτικής, την έρευνα, την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων, δημοσιεύσεων και εκστρατειών σχετικά με θέματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής,
(θ) Να παρέχει πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών,εμπειριών και ανάπτυξη διαλόγου σε θέματα που αφορούν τη νεολαία σε σχέση με τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:
(α) Παρεμβαίνοντας στο δημόσιο διάλογο εκφράζοντας τις θέσεις του όσον αφορά ζητήματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής όπως αυτά επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη νεολαία.
(β) Οργανώνοντας γραφείο και διαδικτυακή σελίδα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της έκφρασης απόψεων των μελών του.
(γ) Με τη συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και κοινή δράση με άλλες τοπικές, εθνικές, και ευρωπαϊκές οργανώσεις με παρόμοιους σκοπούς.
(δ) Εκδίδοντας έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο εκφράζει τις θέσεις του και προωθεί τον κοινωνικό και επιστημονικό διάλογο.
(ε) Οργανώνοντας ομιλίες, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, και διαλέξεις στη χώρα και στο εξωτερικό.
(στ) Συμμετέχοντας σε ομιλίες συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, και διαλέξεις στη χώρα και στο εξωτερικό, είτε ως συνδιοργανωτής είτε με διάφορες αποστολές οι οποίες θα διοργανώνονται ειδικά για το σκοπό αυτό
(ζ) Εκδίδοντας τα πρακτικά των παραπάνω δραστηριοτήτων ή δημοσιεύοντάς τα στο Διαδίκτυο.
(η) Συστήνοντας επιτροπές και ομάδες εργασίας με μέλη του Σωματείου.
(θ) Πραγματοποιώντας δράσεις για την προβολή και διεκδίκηση της προώθησης των προτάσεών του.
(ι) Εκπονώντας μελέτες σχετικές με τους σκοπούς του, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και ιδρύματα.
(ια) Εκδίδοντας επιστημονικές εργασίες και γενικά συγγράμματα συλλογικά ή ατομικά, καθώς και μεταφράσεις αντίστοιχων ξενόγλωσσων.
(ιβ) Συνεργαζόμενο με άλλους κοινωνικούς φορείς όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πανεπιστημιακά και επιστημονικά εν γένει ιδρύματα και συνδικάτα.
(ιγ) Εντασσόμενο σε πρωτοβουλίες, δίκτυα, και ενώσεις με εθνική, ευρωπαϊκή, και διεθνή εμβέλεια.
(ιδ) Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την επίτευξη των σκοπών του.
(ιε) Αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες και γενικά κάθε διαθέσιμο τρόπο ή μέσο προαγωγής των σκοπών του.
(ιστ) Διοργανώνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως κινηματογραφικές προβολές.
(ιζ) Υλοποιώντας δράσεις, έργα, προγράμματα που προκύπτουν από χρηματοδοτήσεις της Κυβέρνησης και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων διεθνών οργανισμών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και ιδιωτών.
(ιη) Υιοθετώντας όποιες άλλες μεθόδους δράσης προτείνονται από τα μέλη του και γίνονται αποδεκτές από τα καταστατικά του όργανα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΜΒΛΗΜΑ
Το έμβλημα του Σωματείου φέρει την επωνυμία του με λατινικούς χαρακτήρες δηλαδή “CyprusYouthDiplomaCY”. Τα γράμματα είναι με μικρά με εξαίρεση τα δύο τελευταία γράμματα τα οποία είναι με κεφαλαία, υποδηλώνοντας με το CYτόσο τα αρχικά της Κύπρου (Cyprus) όσο και με το Cτην Κύπρο (Cyprus) και με το Yτη Νεολαία (Yοuth).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Σωματείου είναι:

(α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

(β) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών.

(γ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών.

(δ) Τα έσοδα από τις δραστηριότητές του.

(ε) Τα έσοδα από συνδρομές εντύπων.

(στ) Οι προαιρετικές εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη προσφορά μέλους του ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου προς το Σωματείο. Εκεί όπου απαιτείται θα εξασφαλίζεται η άδεια της Αρμόδιας Αρχής.

(ζ) Κονδύλια από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή προγράμματα, καθώς και επιχορηγήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς οι οποίες γίνονται δεκτές με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

(η) Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Το Σωματείο δεν δέχεται οποιαδήποτε εισφορά από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δε σέβεται το περιβάλλον, και γενικά αντιτίθεται στους σκοπούς του και το έργο του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι νέοι και νέες οι οποίοι/ες αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου, συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το νόμο και από το παρόν Καταστατικό, εφόσον:

(α) Έχουν συμπληρώσει τα 16 μέχρι και τα 35 έτη  και

(β) Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή είναι πολίτες οπουδήποτε Κράτους το οποίο αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, βρίσκονται και διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατοικούν στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο

(γ) ‘Εχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή που προνοείται για τα Μέλη

(δ) Δεν έχουν ενεργή δράση σε όργανα πολιτικού κόμματος

Στην περίπτωση που ανήλικος/ανήλικη υποβάλλει αίτηση για μέλος του Σωματείου, πρέπει να παρέχεται και η συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα, η οποία λαμβάνει την μορφή υπογραφής της αίτηση μέλους από τον γονέα/κηδεμόνα.

 1. Η ιδιότητα του μέλους είναι ετήσια και λήγει την 1η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, τα μέλη οφείλουν να επανεγγραφούν στο Μητρώο Μελών, με την καταβολή και της ετήσιας συνδρομής που προνοείται.
 2. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Δημόσιας Αρχής έχει στερηθεί τη σχετική του ικανότητα.
 3. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται την ημέρα της εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Σωματείου.
 4. Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και προσφέρεται να εργασθεί για την πραγματοποίησή τους. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται πιστοποιητικό μέλους από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.
 5. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά της εγγραφής νέου μέλους εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση της εγγραφής. Η ένσταση που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη εγγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης και εξετάζεται στην πρώτη, μετά την υποβολή της ένστασης, συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση είναι αυτή που αποφασίζει οριστικά μετά από συζήτηση για την εγγραφή ή όχι του νέου μέλους.
 6. Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν υποχρεωτικά τους όρους του παρόντος άρθρου, πρόσφεραν ωστόσο ιδιαίτερες υπηρεσίες στο Σωματείο ή εργάστηκαν με συνέπεια και διάρκεια για τους σκοπούς του Σωματείου χωρίς να είναι μέλη του. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν και οι δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου, καθώς επίσης και τα μέλη του που διετέλεσαν στο αξίωμα του Προέδρου.
 7. Τα δικαιώματα εγγραφής, καθώς και η ετήσια συνδρομή των μελών για τον επόμενο χρόνο προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται ή τροποποιούνται από τη Γενική Συνέλευση.
 8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται επιπλέον συνδρομή για αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

 1. Με την ιδιότητα του παρατηρητή μπορούν να εγγράφονται στο Σωματείο νέοι και νέες  οι οποίοι/ες αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου, και συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το νόμο και από το παρόν Καταστατικό, εφόσον

(α) είναι μεταξύ 18 και 35 ετών και

(β) είναι πολίτες χώρας η οποία αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία και

(γ) διαμένουν εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας

(δ) Εχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή που προνοείται για τους παρατηρητές

 1. Η ιδιότητα του παρατηρητή είναι ετήσια και λήγει την 1η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, οι παρατηρητές οφείλουν να επανεγγραφούν στο Μητρώο Παρατηρητών, με την καταβολή και της ετήσιας συνδρομής που προνοείται, εφόσον θέλουν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους.
 2. Δεν μπορεί να είναι παρατηρητής του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Δημόσιας Αρχής έχει στερηθεί τη σχετική του ικανότητα.
 3. Η ιδιότητα του παρατηρητή είναι προσωποπαγής και αποκτάται την ημέρα της εγγραφής στο Μητρώο Παρατηρητών του Σωματείου.
 4. Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και προσφέρεται να εργασθεί για την πραγματοποίησή τους. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται πιστοποιητικό παρατηρητή από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του/της ενδιαφερόμενου/ης ως παρατηρητή/τριας του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο/η  ενδιαφερόμενος/η έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.
 5. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά της εγγραφής νέου παρατηρητή εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση της εγγραφής. Η ένσταση που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη εγγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης και εξετάζεται στην πρώτη, μετά την υποβολή της ένστασης, συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση είναι αυτή που αποφασίζει οριστικά μετά από συζήτηση για την εγγραφή ή όχι του νέου παρατηρητή.
 6. Τα δικαιώματα εγγραφής, καθώς και η ετήσια συνδρομή των παρατηρητών προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται ή τροποποιούνται από τη Γενική Συνέλευση.
 7. Ο παρατηρητής δεν μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Σωματείου οι οποίες είναι ανοικτές μόνο για τα μέλη του Σωματείου, παρά μόνο να παρατηρεί και να ενημερώνεται για αυτές.
 8. Ο παρατηρητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
 9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται επιπλέον συνδρομή για αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Η διαγραφή μελών και η αποβολή μέλους από το Σωματείο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της εθνικής νομοθεσίας.
 2. Διαγράφονται από μέλη του Σωματείου, τα μέλη που δεν ανανέωσαν την ετήσια συνδρομής τους.
 3. Διαγράφονται από μέλη του Σωματείου, τα μέλη που αποχώρησαν με δική τους θέληση, μετά από γραπτή αίτησή τους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 4. Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου τα μέλη που:

(α) Παραβαίνουν τις αρχές, τις αξίες, και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού του Σωματείου, καθώς και τους διάφορους κανονισμούς του.

(β) Ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων και του κύρους του Σωματείου.

(γ) Γενικά με τη συμπεριφορά τους είναι επιβλαβή για το Σωματείο και τους επιδιωκόμενους σκοπούς του.

(δ) Καταδικάστηκαν τελεσίδικα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το παρόν Καταστατικό.

(ε) Έχουν ενεργή δράση σε όργανα πολιτικού κόμματος.

 1. Το μέλος που διαγράφηκε κατόπιν πρότασης του Διοιητικού Συμβουλίου και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί εντός δύο (2) μηνών από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση διαγραφής του να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν η διαγραφή έγινε αντίθετα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού ή δεν συνέτρεχαν για αυτή σπουδαίοι λόγοι.
 1. Μέλος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που παραμένουν είναι ασήμαντοι.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

 1. Η διαγραφή παρατηρητών και η αποβολή παρατηρητή από το Σωματείο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της εθνικής νομοθεσίας.
 2. Διαγράφονται από παρατηρητές του Σωματείου, οι παρατηρητές που δεν ανανέωσαν την ετήσια συνδρομής τους
 3. Διαγράφονται από παρατηρητές του Σωματείου, οι παρατηρητές που αποχώρησαν με δική τους θέληση, μετά από γραπτή αίτησή τους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 4. Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου οι παρατηρητές που:

(α) Παραβαίνουν τις αρχές, τις αξίες, και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού του Σωματείου, καθώς και τους διάφορους κανονισμούς του.

(β) Ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων, και του κύρους του Σωματείου.

(γ) Γενικά με τη συμπεριφορά τους είναι επιβλαβή για το Σωματείο και τους επιδιωκόμενους σκοπούς του.

(δ) Καταδικάστηκαν τελεσίδικα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το παρόν Καταστατικό.

(ε) Έχουν ενεργή δράση σε όργανα πολιτικού κόμματος.

 1. Ο παρατηρητής που διαγράφηκε κατόπιν πρότασης του Διοιητικού Συμβουλίου και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί εντός δύο (2) μηνών από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση διαγραφής του να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν η διαγραφή έγινε αντίθετα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού ή δεν συνέτρεχαν για αυτή σπουδαίοι λόγοι.
 2. Παρατηρητής που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που παραμένουν είναι ασήμαντοι.

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση:

(α) Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού καθώς και τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες του Σωματείου.

(β) Να μην ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων και του κύρους του Σωματείου και γενικά να μην έχουν επιβλαβή προς το Σωματείο συμπεριφορά και προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς αυτού.

(γ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης και λειτουργίας του Σωματείου.

(δ) Να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου.

(ε) Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους.

(στ) Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στις εκδηλώσεις που οργανώνει ή συμμετέχει το Σωματείο.

(ζ) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

(η) Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Σωματείου.

(θ) Να συμβάλλουν στην εφαρμογή και επιτυχία μέτρων σχετικά με θέματα γενικού ενδιαφέροντος που έχουν αποφασιστεί είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση.

(ι) Nα επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

(ια) Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα:

(α) Να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Σωματείου και να απολαμβάνουν τα ωφελήματα από την δράση του και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του.

(β) Να συμμετέχουν στις συζητήσεις και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

(γ) Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωματείο. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

(δ) Να θέτουν υποψηφιότητα για τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Σωματείου, εφόσον δεν αποκλείονται από τις διατάξεις κάποιου νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

(ε) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Οι παρατηρητές του Σωματείου έχουν την υποχρέωση:

(α) Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού καθώς και τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες του Σωματείου.

(β) Να μην ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων και του κύρους του Σωματείου και γενικά να μην έχουν επιβλαβή προς το Σωματείο συμπεριφορά και προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς αυτού.

(γ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης και λειτουργίας του Σωματείου.

(δ) Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Οι παρατηρητές που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους.

(ε) Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στις εκδηλώσεις που οργανώνει ή συμμετέχει το Σωματείο, εφόσον οι εκδηλώσεις δεν διοργανώνονται αποκλειστικά για τα μέλη του.

(στ) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

(ζ) Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Σωματείου.

(η) Να συμβάλλουν στην εφαρμογή και επιτυχία μέτρων σχετικά με θέματα γενικού ενδιαφέροντος που έχουν αποφασιστεί είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση.

(θ) Nα επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Όλοι οι παρατηρητές έχουν το δικαίωμα:

(α) Να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Σωματείου.

(β) Να λαμβάνουν το ενημερωτικό έντυπο με όλα τα νέα και τις εκδηλώσεις του Σωματείου.

(γ) Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωματείο. Παρατηρητές του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Οι παρατηρητές δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις, συνέδρια, αποστολές του Σωματείου, εφόσον αυτές διοργανώνονται αποκλειστικά για τα τα μέλη του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Δεν μπορούν να είναι μέλη ή παρατηρητές του Σωματείου:

(α) Άτομα που έχουν καταδικαστεί για αξιόποινες κακουργηματικές πράξεις.

(β) Άτομα που κατέχουν αξίωμα σε όργανο πολιτικού κόμματος.

(γ) Άτομα που ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων και του κύρους του Σωματείου και γενικά έχουν επιβλαβή συμπεριφορά προς το Σωματείο και προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς αυτού.

 1. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου:

(α) Άτομα που δεν είναι μέλη του Σωματείου.

(β) Μέλη που δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

(γ) Άτομα που ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων και του κύρους του Σωματείου και γενικά έχουν επιβλαβή συμπεριφορά προς το Σωματείο και προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς αυτού.

 1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.
 2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χάνει την ιδιότητά του εάν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. Ακολουθούνται οι διαδικασίες αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.
 3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται από τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος ή σύγκρουσης συμφερόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 17

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου αποτελούν:

 1. Γενική Συνέλευση των Μελών
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή
 4. Ειδικές Επιτροπές

ΑΡΘΡΟ 18

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διοίκηση του Σωματείου ασκείται από εξαμελές (6) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σε μυστική ψηφοφορία και η θητεία του είναι διετής.

Το εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

 1. Πρόεδρο
 2. Γενικό Γραμματέα
 3. Ταμία
 4. Υπεύθυνο Μελών
 5. Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
 6. Υπεύθυνο Διοργάνωσης Εκδηλώσεων

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα υποχρεωτικά μετά την ανακήρυξη των υποψήφιων που εκλέχτηκαν με πλειοψηφία στις έξι (6) θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με ευθύνη και προεδρεία του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
 2.  Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να παραδώσει τη σφραγίδα και τα τηρούμενα βιβλία και αρχεία του Σωματείου, έντυπα και ηλεκτρονικά, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
 3. Σε περίπτωση που δε συγκληθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή δεν συγκροτηθεί σε σώμα εντός είκοσι (20) ημερών από τη διενέργεια των εκλογών, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Σωματείου και λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό που το ίδιο ψηφίζει. Διαχειρίζεται την περιουσία του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, και αναλαμβάνει κάθε έργο που του αναθέτει η Γενική Συνέλευση.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υπαλληλική σχέση με τον Οργανισμό.
 3. Δεν καταβάλλεται αμοιβή οποιουδήποτε είδους για παρεχόμενες υπηρεσίες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση λογικά έξοδα τα οποία μέλος/μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει επωμισθεί καθώς επίσης και την ανάκτηση ή διεκδίκηση αμοιβής για ερευνητικά ή χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία μέλος/μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν.

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο/Η Πρόεδρος έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των δράσεων για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου και των έργων που αναθέτει η Γενική Συνέλευση στη Διοικητική Επιτροπή.
 2. Ο/Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και πραγματοποιεί, είτε μόνος/η του/της είτε με άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με θέματα νεολαίας και/ή θέματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
 3. Ο/Η Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο του Σωματείου. Επιπρόσθετα, συντάσσει και παρουσιάζει ετήσια έκθεση για τη δράση του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Ο/Η Γενικός Γραμματέας του Σωματείου συνεργάζεται με τον/την Πρόεδρο για την εκπλήρωση του έργου του Προέδρου, συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, ενημερώνει τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, και έχει την ευθύνη όλων των βιβλίων του Σωματείου πλην του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.
 2. Ο/Η Γενικός Γραμματέας προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις Αρχές όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο/η Πρόεδρος.
 3. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στη νομοθεσία και νομολογία όσον αφορά στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Σωματείων, βάσει του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο/Η Ταμίας συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο έγγραφα οικονομικού περιεχομένου.
 2. Ο/Η Ταμίας κάνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο/η Ταμίας καταθέτει τα έσοδα του Σωματείου σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του Σωματείου.
 4. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου γίνεται από τον/την Ταμία μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Ο/Η Ταμίας τηρεί το προβλεπόμενο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Σωματείου.
 6. Ο/Η Ταμίας προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις Αρχές όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο/η Πρόεδρος και ο/η Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Ο/Η υπεύθυνος/η μελών είναι ο/η αρμόδιος/α για την εγγραφή νέων μελών.
 2. Είναι υπεύθυνος /η για την τήρηση του Μητρώου Μελών.
 3. Αποστέλλει το Πιστοποιητικό Μέλους σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.
 4. Είναι υπεύθυνος/η για την εξεύρεση νέων μελών.
 5. Ενημερώνει τα μέλη για τη λήξη της ετήσιας συνδρομής τους και για τους τρόπους επανεγγραφής τους.

ΑΡΘΡΟ 25

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 1. Διατηρεί επαφή με φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά καιρούς το Σωματείο.
 2. Έχει την ευθύνη για την προβολή του Σωματείου.
 3. Προγραμματίζει και υλοποιεί εκστρατείες προώθησης θεμάτων που απασχολούν τους νέους σε σχέση με τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική.
 4. Είναι υπεύθυνος/η για την εξεύρεση άλλων οργανώσεων στην Κύπρο και το εξωτερικό, με συναφείς σκοπούς και στόχους, για την προώθηση συνεργασιών με το Σωματείο.
 5. Προωθεί την επικοινωνία του Σωματείου με τα Μ.Μ.Ε.
 6. Είναι υπεύθυνος/η για την έκδοση ενημερωτικού υλικού  και δελτίων τύπου του Σωματείου.
 7. Είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση και αναβάθμιση της Ιστοσελίδας καθώς και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του Σωματείου.
 8. Αναλαμβάνει την υλοποίηση των εκστρατειών του Σωματείου.
 9. Είναι υπεύθυνος/η για τις εκδόσεις του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 1. Ο/Η υπεύθυνος/η διοργάνωσης εκδηλώσεων είναι υπεύθυνος/η για τη διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων του Σωματείου.
 2. Έρχεται σε επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ζητώντας τις ανάλογες προσφορές.
 3. Συνεργάζεται άμεσα με τον Ταμία σχετικά με τις όλες τις πληρωμές που έχουν να κάνουν με τη διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων του Σωματείου, μετά απο έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Συνεργάζεται στενά με τον ταμία σχετικά με τον προϋπολογισμό του Σωματείου.
 5. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την καλύτερη προσφορά.
 6. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις πιθανές συνεργασίες χρηματοδότησης με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 7. Φροντίζει για τη συνεχή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης (δημόσιους και ιδιωτικούς) για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την εκτέλεση των σκοπών του Σωματείου.
 8. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την εξασφάλιση χρηματοδότησης

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά όταν το συγκαλεί ο/η Πρόεδρος.
 2. Συνεδριάζει επίσης έκτακτα εάν το ζητήσει από τον Πρόεδρο με γραπτή αίτηση τουλάχιστον τρια (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφοντας και τους λόγους της σύγκλησης. Η έκτακτη συνεδρίαση πρέπει να γίνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση.
 3. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Διοικητικο Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με συναίνεση, δηλαδή αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες ανησυχίες όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες είναι σχετικές με τους σκοπούς του Σωματείου. Εάν η συναίνεση δεν επιτευχθεί, διεξάγεται ψηφοφορία και απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο/η Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.
 3. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών τα οποία υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία της είναι διετής. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετέχουν όλα τα μέλη του Σωματείου.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από δύο (2) τακτικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα και τα δύο (2) μέλη της.
 4. Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές για ανάδειξη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.
 5. Η Ελεγκτική Επιτροπή κάνει κάθε χρόνο τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου που αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
 6. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να αποχωρούν από τη θέση τους με δική τους θέληση πριν τη λήξη της θητείας τους εφόσον δικαιολογήσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο την απόφασή τους .
 2. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορεί να παύσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής για κάποιο από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του παρόντος Καταστατικού.
 3. Σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Συμβούλιο θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη ή και μη μέλη του Σωματείου. Η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των ειδικών επιτροπών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 32

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανό του Σωματείου.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία αναφέρει τα θέματα προς συζήτηση. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να γίνονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση.
 4. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του Σωματείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα, και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστο το ένα δεύτερο(1/2) συν ενός των μελών του Σωματείου που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και έχουν δικαίωμα ψήφου. Μισή ώρα μετά την παρέλευση καθορισμένου χρόνου έναρξης των εργασιών της, η Συνέλευση θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με τους παρευρισκόμενους.
 6. Το μητρώο μελών κλείνει προσωρινά από την ημέρα αποστολής της πρόσκλησης προς τα μέλη για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης οποιασδήποτε μορφής μέχρι και την ώρα περάτωσης της Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό την μη αλοίωση των αποτελεσμάτων της Γενικής Συνέλευσης. Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, το Μητρώο Μελών ανοίγει εκ νέου για την εγγραφή νέων μελών.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξή της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ένα μέλος από τα παρόντα για να προεδρεύσει της Συνέλευσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφίσαντων.
 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ενεργά μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται ονομαστικά ή με ανάταση των χεριών, εκτός από την ψηφοφορία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μυστική ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί εφόσον ζητηθεί από ένα τουλάχιστον παρόν μέλος και υποστηριχθεί από τα μισά συν ένα παρόντα μέλη.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο/η Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.
 5. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Ένα μήνα πριν την λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής να υποβάλουν σχετική αίτηση.
 2. Ο πίνακας υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής οριστικοποιείται μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία των εκλογών και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σωματείου.
 3. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιοτήτων ή αυτές δεν είναι τόσες όσες απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων των οργάνων αυτών, με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να υποβληθούν και άλλες αιτήσεις μετά τη διαπίστωση της απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την έγκαιρη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου με τα ονόματα των υποψήφιων και την ανατύπωσή τους.
 4. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο, διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Κάθε μέλος του Σωματείου που έχει δικαίωμα ψήφου ψηφίζει τους υποψήφιους της προτίμησής του, σημειώνοντας παραπλεύρως κάθε ονόματος, για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι έξι (6) σταυρούς προτίμησης, και για την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης.
 2. Οι εξι (6) υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι τρεις (3) εκλέγονται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφίσαντων. Οι αναπληρωματικοί αντικαθιστούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης τους και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώμα. Τα εξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόλις συγκληθούν σε σώμα, καθορίζουν τις θέσεις στις οποίες θέλουν να αναλάβουν. Ο/η υποψήφιος/α με τους περισσότερους ψήφους δικαιούται να απαιτήσει τη θέση του/της Προέδρου.
 3. Οι δύο (2) υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους αποτελούν την Ελεγκτική Επιτροπή και οι επόμενοι δύο (2) εκλέγονται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφίσαντων υποψηφίων. Οι αναπληρωματικοί αντικαθιστούν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης τους και η νέα Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώμα.
 4. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να διεξάχθούν και ηλεκτρονικά, εφόσον κρίθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο για διευκόλυνση των διαδικασιών ψηφοφορίας. Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες και διευθύνει τη ψηφοφορία και, αφού καταμετρήσει τις ψήφους, ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφίσαντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΛΠ.

 1. Τροποποιήσεις του Καταστατικού, πλήν των σκοπών του Σωματείου, μπορούν να γίνουν από Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του Σωματείου με πλειοψηφία των παρόντων μελών
 2. Οι σκοποί του Σωματείου δύναται να τροποποιηθούν από Καταστατική Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 15 ημερών, είτε κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου είτε κατόπιν εγγράφου αιτήματος 2/3 τουλάχιστον των Τακτικών Μελών απευθυνόμενα προς το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβανούσης της συγκεκριμένης πρότασης για την τροποποίηση των σκοπών του καταστατικού. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση θα ευρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται το ½ συν ένα των εγγεγραμμένων και δικαιουμένων να παρευρίσκονται μελών. Για μεταβολή των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται η πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών.
 3. Σε περίπτωση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του Καταστατικού, οι οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διεξαγωγή της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, να κοινοποιούνται στον οικείο Έφορο, όπως αυτός ορίζεται βάσει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 Ν.104(Ι)/2017,
 4. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του οικείου Εφόρου του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 Ν.104(Ι)/2017.
 1. Τη διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας. Η απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση όπου παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 2. Με απόφαση του Δικαστηρίου το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου που διέπει τα σωματεία ή για παράβαση του παρόντος Καταστατικού.
 3. Εάν ληφθεί απόφαση διάλυσης του Σωματείου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του Σωματείου. Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 37

ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

(α) Μητρώο Μελών

(β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

(γ) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

(δ) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων,

(ε) Λογαριασμό ακαθάριστου εισοδήματος, Λογαριασμό πιστωτικού υπολοίπου και Λογαριασμό όλων των ποσών που έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους, Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται και λογαριασμό όλων των πληρωμών που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του έτους.

και κάθε άλλο βιβλίο που επιβάλλεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 38

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει σε ευρύτερες ενώσεις και δίκτυα. Τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις επικυρώνει η Γενική Συνέλευση των μελών στην επόμενη συνεδρίασή της.

ΑΡΘΡΟ 39

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αρμόδιος για τη δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του Σωματείου είναι ο Πρόεδρος. Αν ο/η Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, αρμόδιος για τη δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του Σωματείου είναι ο/η Γενικός Γραμματέας. Αν και ο/η Γενικός Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει, αρμόδιος για τη δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του Σωματείου είναι ο Ταμίας.

ΑΡΘΡΟ 40

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον αποφασίζονται μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και κατά τον χρόνο της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 41

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης μέσα στα πλαίσια του νόμου και σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 42

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αναλαμβάνει τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού καθώς και κάθε άλλη διοικητική ή διαχειριστική πράξη. Υποχρεούται όπως πραγματοποιήσει εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριμήνου από την δημοσίευση του παρόντος στο Δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 43

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από σαράντα έξι (46) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε, και ψηφίστηκε, τόσο κατά άρθρο, όσο και στο σύνολό του από το σύνολο των ιδρυτικών μελών του Σωματείου, τα οποία και υπογράφουν το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 44

Οι καταστατικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν από την Γενική Συνέλευση τον Μάιο του 2018 τίθενται σε ισχύ άμεσα μετά και την έγκριση του οικείου Εφόρου Σωματείων με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 18 μέχρι και 28. Τα άρθρα 18 μέχρι και 28 τίθενται σε ισχύ μετά την λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τον Ιούνιο του 2019 εκτός εάν προκύψει απόφαση διάλυσης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και προκήρυξη  έκτακτων εκλογών νωρίτερα.

————————————————————————————–

2014 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Νέοι Κύπριοι Διπλωμάτες»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΣΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται στη Λευκωσία Σωματείο με την επωνυμία στην ελληνική γλώσσα «Νέοι Κύπριοι Διπλωμάτες» και στην αγγλική γλώσα «Cyprus Youth DiplomaCY”. Τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή του εκπροσώπηση χρησιμοποιεί και την επωνυμία του με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή «Cyprus Youth DiplomaCY». Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που αναλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο των θεματικών της νεολαίας και της διπλωματίας, των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, και διέπεται από την εθνική νομοθεσία, τους κανόνες του Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς επίσης και από τους κανόνες και όρους του παρόντος Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Διαπνεόμενοι από τις ιδέες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θεωρώντας δικαίωμα αλλά και υποχρέωση των νέων τη συμμετοχή στα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου με ιδιαίτερη έμφαση σε όλα όσα επηρεάζουν τους νέους είτε άμεσα είτε έμμεσα, οραματιζόμαστε και επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε τους διπλωμάτες, διεθνολόγους και πολιτικούς επιστήμονες του αύριο, μα πάνω από όλα τους ενεργούς πολίτες του σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

(α) Να μειώσει το χάσμα μεταξύ της θεωρίας περί διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής στην Κύπρο, όπως αυτά διδάσκονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και όπως πραγματικά εφαρμόζονται σε πρακτικό επίπεδο.

(β) Να καταρτίσει τους νέους της Κύπρου σε ζητήματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής

(γ) Να δώσει βήμα λόγου στους νέους της Κύπρου αναφορικά με ζητήματα διπλωματίας,  διεθνών σχέσεων και πολιτικής.

(δ) Να παρακινήσει τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες και να ασχοληθούν ενεργά με τα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά τεκταινόμενα της Κύπρου.

(ε) Να προετοιμάσει τους νέους της Κύπρου ώστε να γίνουν οι επόμενοι διπλωμάτες, διεθνολόγοι  και πολιτικοί επιστήμονες της Κύπρου.

(στ) Να ενημέρωσει και ευαισθητοποίησει τους νέους για τη συμμετοχή τους σε δράσεις και πρωτοβουλίες σχετικές με τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική.

(ζ) Να  οικοδομήσει και να ενδυναμώσει τις αξίες της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανάμεσα στους νέους και την Κυπριακή κοινωνία γενικότερα.

(η) Να προωθήσει την ανάπτυξη πολιτικής, την έρευνα, την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων, δημοσιεύσεων και εκστρατειών για θέματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής.

(θ) Να παρέχει πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή  δράσεων,  ανταλλαγή πληροφοριών,εμπειριών και ανάπτυξη διαλόγου σε θέματα που αφορούν τη νεολαία σε σχέση με τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

(α) Παρεμβαίνοντας στο δημόσιο διάλογο εκφράζοντας τις θέσεις του όσον αφορά ζητήματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής όπως αυτά επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη νεολαία.

(β) Οργανώνοντας γραφείο και διαδικτυακή σελίδα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της έκφρασης απόψεων των μελών του.

(γ) Με τη συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων, και κοινή δράση με άλλες τοπικές, εθνικές, και ευρωπαϊκές οργανώσεις με παρόμοιους σκοπούς.

(δ) Εκδίδοντας έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο εκφράζει τις θέσεις του και προωθεί τον κοινωνικό και επιστημονικό διάλογο.

(ε) Οργανώνοντας ομιλίες, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, και διαλέξεις στη χώρα και στο εξωτερικό.

(στ)Συμμετέχοντας σε ομιλίες συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, και διαλέξεις στη χώρα και στο εξωτερικό, είτε ως συνδιοργανωτής είτε με διάφορες αποστολές οι οποίες θα διοργανώνονται ειδικά για το σκοπό αυτό

(ζ) Εκδίδοντας τα πρακτικά των παραπάνω δραστηριοτήτων ή δημοσιεύοντάς τα στο Διαδίκτυο.

(η) Συστήνοντας επιτροπές και ομάδες εργασίας με μέλη του Σωματείου.

(θ) Πραγματοποιώντας δράσεις για την προβολή και διεκδίκηση της προώθησης των προτάσεών του.

(ι) Εκπονώντας μελέτες σχετικές με τους σκοπούς του, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και ιδρύματα.

(ια) Εκδίδοντας επιστημονικές εργασίες και γενικά συγγράμματα συλλογικά ή ατομικά, καθώς και μεταφράσεις αντίστοιχων ξενόγλωσσων.

(ιβ) Συνεργαζόμενο με άλλους κοινωνικούς φορείς όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πανεπιστημιακά και επιστημονικά εν γένει ιδρύματα και συνδικάτα.

(ιγ) Εντασσόμενο σε πρωτοβουλίες, δίκτυα, και ενώσεις με εθνική, ευρωπαϊκή, και διεθνή εμβέλεια.

(ιδ) Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την επίτευξη των σκοπών του.

(ιε) Αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες και γενικά κάθε διαθέσιμο τρόπο ή μέσο προαγωγής των σκοπών του.

(ιστ) Διοργανώνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως κινηματογραφικές προβολές.

(ιζ) Υλοποιώντας δράσεις, έργα, προγράμματα που προκύπτουν από χρηματοδοτήσεις της Κυβέρνησης και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων διεθνών οργανισμών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και ιδιωτών.

(ιη) Υιοθετώντας όποιες άλλες μεθόδους δράσης προτείνονται από τα μέλη του και γίνονται αποδεκτές από τα καταστατικά του όργανα.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΜΒΛΗΜΑ

Το έμβλημα του Σωματείου φέρει την επωνυμία του με λατινικούς χαρακτήρες δηλαδή “Cyprus Youth DiplomaCY”. Τα γράμματα είναι με μικρά με εξαίρεση τα δύο τελευταία γράμματα τα οποία είναι με κεφαλαία, υποδηλώνοντας με το CY τόσο τα αρχικά της Κύπρου (Cyprus) όσο και με το C την Κύπρο (Cyprus) και με το Y τη Νεολαία (Yοuth).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Σωματείου είναι:

(α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

(β) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών.

(γ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών.

(δ) Τα έσοδα από τις δραστηριότητές του.

(ε) Τα έσοδα από συνδρομές εντύπων.

(στ) Οι προαιρετικές εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη προσφορά μέλους του ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου προς το Σωματείο. Εκεί όπου απαιτείται θα εξασφαλίζεται η άδεια της Αρμόδιας Αρχής.

(ζ) Κονδύλια από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή προγράμματα, καθώς και επιχορηγήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς οι οποίες γίνονται δεκτές με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

(η) Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Το Σωματείο δεν δέχεται οποιαδήποτε εισφορά από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δε σέβεται το περιβάλλον, και γενικά αντιτίθεται στους σκοπούς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΛΗ 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι νέοι οι οποίοι αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου, συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το νόμο και από το παρόν Καταστατικό, εφόσον:

(α) Έχουν συμπληρώσει τα 16 μέχρι και τα 32 έτη  και

(β) Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή είναι πολίτες οπουδήποτε κράτους το οποίο αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, βρίσκονται και διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατοικούν στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο

(γ) ‘Εχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή που προνοείται για τα Μέλη

Στην περίπτωση που ανήλικος/ανήλικη υποβάλλει αίτηση για μέλος του Σωματείου, πρέπει να παρέχεται και η συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα, η οποία λαμβάνει την μορφή υπογραφής της αίτηση μέλους από τον γονέα/κηδεμόνα.

 1. Η ιδιότητα του μέλους είναι ετήσια και λήγει την 1η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, τα μέλη οφείλουν να επανεγγραφούν στο Μητρώο Μελών, με την καταβολή και της ετήσιας συνδρομής που προνοείται.
 2. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Δημόσιας Αρχής έχει στερηθεί τη σχετική του ικανότητα.
 3. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται την ημέρα της εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Σωματείου.
 4. Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και προσφέρεται να εργασθεί για την πραγματοποίησή τους. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται πιστοποιητικό μέλους από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.
 5. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά της εγγραφής νέου μέλους εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση της εγγραφής. Η ένσταση που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη εγγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης και εξετάζεται στην πρώτη, μετά την υποβολή της ένστασης, συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση είναι αυτή που αποφασίζει οριστικά μετά από συζήτηση για την εγγραφή ή όχι του νέου μέλους.
 6. Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν υποχρεωτικά τους όρους του παρόντος άρθρου, πρόσφεραν ωστόσο ιδιαίτερες υπηρεσίες στο Σωματείο ή εργάστηκαν με συνέπεια και διάρκεια για τους σκοπούς του Σωματείου χωρίς να είναι μέλη του. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν και οι δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου, καθώς επίσης και τα μέλη του που διετέλεσαν στο αξίωμα του Προέδρου.
 7. Τα δικαιώματα εγγραφής, καθώς και η ετήσια συνδρομή των μελών προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται ή τροποποιούνται από τη Γενική Συνέλευση.
 8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται επιπλέον συνδρομή για αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

 1. Με την ιδιότητα του παρατηρητή μπορούν να εγγράφονται στο Σωματείο νέοι οι οποίοι αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου, και συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το νόμο και από το παρόν Καταστατικό, εφόσον

(α) είναι μεταξύ 18 και 32 ετών και

(β) είναι πολίτες χώρας η οποία αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία και

(γ) διαμένουν εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας

(δ) Εχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή που προνοείται για τους παρατηρητές

 1. Η ιδιότητα του παρατηρητή είναι ετήσια και λήγει την 1η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, οι παρατηρητές οφείλουν να επανεγγραφούν στο Μητρώο Παρατηρητών, με την καταβολή και της ετήσιας συνδρομής που προνοείται, εφόσον θέλουν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους.
 2. Δεν μπορεί να είναι παρατηρητής του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Δημόσιας Αρχής έχει στερηθεί τη σχετική του ικανότητα.
 3. Η ιδιότητα του παρατηρητή είναι προσωποπαγής και αποκτάται την ημέρα της εγγραφής στο Μητρώο Παρατηρητών του Σωματείου.
 4. Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και προσφέρεται να εργασθεί για την πραγματοποίησή τους. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται πιστοποιητικό παρατηρητή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως παρατηρητή του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.
 5. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά της εγγραφής νέου παρατηρητή εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση της εγγραφής. Η ένσταση που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη εγγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης και εξετάζεται στην πρώτη, μετά την υποβολή της ένστασης, συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση είναι αυτή που αποφασίζει οριστικά μετά από συζήτηση για την εγγραφή ή όχι του νέου παρατηρητή.
 6. Τα δικαιώματα εγγραφής, καθώς και η ετήσια συνδρομή των παρατηρητών προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται ή τροποποιούνται από τη Γενική Συνέλευση.
 7. Ο παρατηρητής δεν μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Σωματείου οι οποίες είναι ανοικτές μόνο για τα μέλη του Σωματείου, παρά μόνο να παρατηρεί και να ενημερώνεται για αυτές.
 8. Ο παρατηρητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
 9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται επιπλέον συνδρομή για αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Η διαγραφή μελών και η αποβολή μέλους από το Σωματείο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της εθνικής νομοθεσίας.
 2. Διαγράφονται από μέλη του Σωματείου, τα μέλη που δεν ανανέωσαν την ετήσια συνδρομής τους.
 3. Διαγράφονται από μέλη του Σωματείου, τα μέλη που αποχώρησαν με δική τους θέληση, μετά από γραπτή αίτησή τους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 4. Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου τα μέλη που:

(α) Παραβαίνουν τις αρχές, τις αξίες, και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού του Σωματείου, καθώς και τους διάφορους κανονισμούς του.

(β) Ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων, και του κύρους του Σωματείου.

(γ) Γενικά με τη συμπεριφορά τους είναι επιβλαβή για το Σωματείο και τους επιδιωκόμενους σκοπούς του.

(δ) Καταδικάστηκαν τελεσίδικα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το παρόν Καταστατικό.

(ε) Έχουν ενεργή δράση σε όργανα πολιτικού κόμματος.

 1. Το μέλος που διαγράφηκε κατόπιν πρότασης του Διοιητικού Συμβουλίου και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί εντός δύο (2) μηνών από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση διαγραφής του να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν η διαγραφή έγινε αντίθετα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού ή δεν συνέτρεχαν για αυτή σπουδαίοι λόγοι.
 2. Μέλος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που παραμένουν είναι ασήμαντοι.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

 1. Η διαγραφή παρατηρητών και η αποβολή παρατηρητή από το Σωματείο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της εθνικής νομοθεσίας.
 2. Διαγράφονται από παρατηρητές του Σωματείου, οι παρατηρητές που δεν ανανέωσαν την ετήσια συνδρομής τους
 3. Διαγράφονται από παρατηρητές του Σωματείου, οι παρατηρητές που αποχώρησαν με δική τους θέληση, μετά από γραπτή αίτησή τους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 4. Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου οι παρατηρητές που:

(α) Παραβαίνουν τις αρχές, τις αξίες, και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού του Σωματείου, καθώς και τους διάφορους κανονισμούς του.

(β) Ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων, και του κύρους του Σωματείου.

(γ) Γενικά με τη συμπεριφορά τους είναι επιβλαβή για το Σωματείο και τους επιδιωκόμενους σκοπούς του.

(δ) Καταδικάστηκαν τελεσίδικα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το παρόν Καταστατικό.

(ε) Έχουν ενεργή δράση σε όργανα πολιτικού κόμματος.

 1. Ο παρατηρητής που διαγράφηκε κατόπιν πρότασης του Διοιητικού Συμβουλίου και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί εντός δύο (2) μηνών από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση διαγραφής του να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν η διαγραφή έγινε αντίθετα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού ή δεν συνέτρεχαν για αυτή σπουδαίοι λόγοι.
 2. Παρατηρητής που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που παραμένουν είναι ασήμαντοι.

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση:

(α) Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού καθώς και τους κανονισμούς  που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες του Σωματείου.

(β) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης και λειτουργίας του Σωματείου.

(γ) Να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου.

(δ) Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους.

(ε) Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στις εκδηλώσεις που οργανώνει ή συμμετέχει το Σωματείο.

(στ) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

(ζ) Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Σωματείου.

(η) Να συμβάλλουν στην εφαρμογή και επιτυχία μέτρων σχετικά με θέματα γενικού ενδιαφέροντος που έχουν αποφασιστεί είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση.

(θ) Nα επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

(ι) Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα:

(α) Να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Σωματείου και να απολαμβάνουν τα ωφελήματα από την δράση του και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του.

(β) Να συμμετέχουν στις συζητήσεις και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

(γ) Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωματείο. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

(δ) Να θέτουν υποψηφιότητα για τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Σωματείου, εφόσον δεν αποκλείονται από τις διατάξεις κάποιου νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

(ε) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Οι παρατηρητές του Σωματείου έχουν την υποχρέωση:

(α) Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού καθώς και τους κανονισμούς  που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες του Σωματείου.

(β) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης και λειτουργίας του Σωματείου.

(γ) Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Οι παρατηρητές που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους.

(δ) Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στις εκδηλώσεις που οργανώνει ή συμμετέχει το Σωματείο, εφόσον οι εκδηλώσεις δεν διοργανώνονται αποκλειστικά για τα μέλη του.

(ε) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

(στ) Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Σωματείου.

(ζ) Να συμβάλλουν στην εφαρμογή και επιτυχία μέτρων σχετικά με θέματα γενικού ενδιαφέροντος που έχουν αποφασιστεί είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση.

(η) Nα επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Όλοι οι παρατηρητές έχουν το δικαίωμα:

(α) Να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Σωματείου.

(β) Να λαμβάνουν το ενημερωτικό έντυπο με όλα τα νέα και τις εκδηλώσεις του Σωματείου.

(γ) Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωματείο. Παρατηρητές του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Οι παρατηρητές δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις, συνέδρια, αποστολές του Σωματείου, εφόσον αυτές διοργανώνονται αποκλειστικά για τα τα μέλη του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Δεν μπορεί να είναι μέλη ή παρατηρητές του Σωματείου:

(α) Άτομα που έχουν καταδικαστεί για αξιόποινες κακουργηματικές πράξεις.

(β) Άτομα που κατέχουν αξίωμα σε όργανο πολιτικού κόμματος.

 1. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου:

(α) Άτομα που δεν είναι μέλη του Σωματείου.

(β) Μέλη που δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 17

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου αποτελούν:

 1. Γενική Συνέλευση των Μελών
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή
 4. Ειδικές Επιτροπές

ΑΡΘΡΟ 18

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διοίκηση του Σωματείου ασκείται από εννιαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, το  οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σε μυστική ψηφοφορία και η θητεία του είναι διετής.

Το εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

 1. Πρόεδρο
 2. Γενικό Γραμματέα
 3. Ταμία
 4. Υπεύθυνο Μελών
 5. Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
 6. Υπεύθυνο Διοργάνωσης Εκδηλώσεων
 7. Υπεύθυνο Χρηματοδότησης
 8. Υπεύθυνο Νομικών Θεμάτων
 9. Δημοσιογράφο Ζητημάτων Νεολαίας

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα υποχρεωτικά μετά την ανακήρυξη των υποψήφιων που εκλέχτηκαν με πλειοψηφία στις εννέα (9) θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με ευθύνη και προεδρεία του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να παραδώσει τη σφραγίδα και τα τηρούμενα βιβλία και αρχεία του Σωματείου, έντυπα και ηλεκτρονικά, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
 2. Σε περίπτωση που δε συγκληθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή δεν συγκροτηθεί σε σώμα εντός είκοσι (20) ημερών από τη διενέργεια των εκλογών, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Σωματείου και λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό που το ίδιο ψηφίζει. Διαχειρίζεται την περιουσία του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, και αναλαμβάνει κάθε έργο που του αναθέτει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των δράσεων για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου και των έργων που αναθέτει η Γενική Συνέλευση στη Διοικητική Επιτροπή.
 2. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και πραγματοποιεί, είτε μόνος του είτε με άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με θέματα νεολαίας και/ή θέματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
 3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο του Σωματείου. Επιπρόσθετα, συντάσσει και παρουσιάζει ετήσια έκθεση για τη δράση του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την εκπλήρωση του έργου του Προέδρου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, ενημερώνει τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, και έχει την ευθύνη όλων των βιβλίων του Σωματείου πλην του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.
 2. Ο Γενικός Γραμματέας προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις Αρχές όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταμίας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο έγγραφα οικονομικού περιεχομένου.
 2. Ο Ταμίας κάνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές με εξουσιοδότηση της Διοικητικής Επιτροπής.
 3. Μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Διοικητικής Επιτροπής ο Ταμίας καταθέτει τα έσοδα του Σωματείου σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του Σωματείου.
 4. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου γίνεται από τον Ταμία μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Διοικητικής Επιτροπής.
 5. Ο Ταμίας τηρεί το προβλεπόμενο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Σωματείου.
 6. Ο Ταμίας προεδρεύει της Διοικητικής Επιτροπής και εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις Αρχές όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΕΛΩΝ

 1. Ο υπεύθυνος μελών είναι ο αρμόδιος για την εγγραφή νέων μελών.
 2. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Μητρώου Μελών.
 3. Αποστέλλει το Πιστοποιητικό Μέλους σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.
 4. Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση νέων μελών.
 5. Ενημερώνει τα μέλη για τη λήξη της ετήσιας συνδρομής τους και για τους τρόπους επανεγγραφής τους.

ΑΡΘΡΟ 25

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 1. Διατηρεί επαφή με φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά καιρούς το Σωματείο.
 2. Έχει την ευθύνη για την προβολή του Σωματείου.
 3. Προγραμματίζει και υλοποιεί εκστρατείες προώθησης θεμάτων που απασχολούν τους νέους σε σχέση με τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική.
 4. Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση άλλων οργανώσεων στην Κύπρο και το εξωτερικό, με συναφείς σκοπούς και στόχους, για την προώθηση συνεργασιών με το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 1. Ο υπεύθυνος διοργάνωσης εκδηλώσεων είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων του Σωματείου.
 2. Έρχεται σε επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ζητώντας τις ανάλογες προσφορές.
 3. Συνεργάζεται άμεσα με τον Ταμία σχετικά με τις όλες τις πληρωμές που έχουν να κάνουν με τη διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων του Σωματείου, μετά απο έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την καλύτερη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 27
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 1. Φροντίζει για τη συνεχή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης (δημόσιους και ιδιωτικούς) για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την εκτέλεση των σκοπών του Σωματείου.
 2. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις πιθανές συνεργασίες χρηματοδότησης με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 3. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την εξασφάλιση χρηματοδότησης.
 4. Συνεργάζεται στενά με τον Ταμία σχετικά με τον προϋπολογισμό του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 28

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 1. Είναι υπεύθυνος για όλα τα νομικά ζητήματα του Σωματείου.
 2. Γνωμοδοτεί αναφορικά με ζητήματα νομικής φύσεως που αφορούν το Σωματείο και ενημερώνει ανάλογα το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στη νομοθεσία και νομολογία όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Σωματείων, βάσει του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 29

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 1. Προωθεί την επικοινωνία του Σωματείου με τα Μ.Μ.Ε.
 2. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση ενημερωτικού υλικού   και δελτίων τύπου του Σωματείου.
 3. Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και αναβάθμιση της Ιστοσελίδας καθώς και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του Σωματείου.
 4. Αναλαμβάνει μαζί με τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων την υλοποίηση των εκστρατειών του Σωματείου
 5. Είναι υπεύθυνος για τις εκδόσεις του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 30

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά όταν το συγκαλεί ο Πρόεδρος.
 2. Συνεδριάζει επίσης έκτακτα εάν το ζητήσει από τον Πρόεδρο με γραπτή αίτηση τουλάχιστον τρια (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφοντας και τους λόγους της σύγκλησης. Η έκτακτη συνεδρίαση πρέπει να γίνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση.
 3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να συγκληθεί και να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 4. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Διοικητικο Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με συναίνεση, δηλαδή αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες ανησυχίες όλων των μελών της Διοικητικής Επιτροπής οι οποίες είναι σχετικές με τους σκοπούς του Σωματείου. Εάν η συναίνεση δεν επιτευχθεί, διεξάγεται ψηφοφορία και απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο/η Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.
 3. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών τα οποία υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία της είναι διετής. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετέχουν όλα τα μέλη του Σωματείου.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από δύο (2) τακτικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα και τα δύο (2) μέλη της.
 4. Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές για ανάδειξη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.
 5. Η Ελεγκτική Επιτροπή κάνει κάθε χρόνο τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου που αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
 6. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να αποχωρούν από τη θέση τους με δική τους θέληση πριν τη λήξη της θητείας τους χωρίς σοβαρό λόγο.
 2. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορεί να παύσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής για κάποιο από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού.
 3. Σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Συμβούλιο θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη ή και μη μέλη του Σωματείου. Η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των ειδικών επιτροπών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανό του Σωματείου.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία αναφέρει τα θέματα προς συζήτηση. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να γίνονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση.
 4. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του Σωματείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα, και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά από τα μέλη. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται ξανά μετά από οκτώ (8) ημέρες. Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση προς τα μέλη του Σωματείου αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του Σωματείου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη βρίσκονται παρόντα.

ΑΡΘΡΟ 36

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξή της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ένα μέλος από τα παρόντα για να προεδρεύσει της Συνέλευσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφίσαντων.
 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ενεργά μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται ονομαστικά ή με ανάταση των χεριών, εκτός από την ψηφοφορία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μυστική ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί εφόσον ζητηθεί από ένα τουλάχιστον παρόν μέλος και υποστηριχθεί από τα μισά συν ένα παρόντα μέλη.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο/η Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.
 5. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Ένα μήνα πριν την λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής να υποβάλουν σχετική αίτηση.
 2. Ο πίνακας υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής οριστικοποιείται μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία των εκλογών και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σωματείου.
 3. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιοτήτων ή αυτές δεν είναι τόσες όσες απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων των οργάνων αυτών, με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να υποβληθούν και άλλες αιτήσεις μετά τη διαπίστωση της απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την έγκαιρη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου με τα ονόματα των υποψήφιων και την ανατύπωσή τους.
 4. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο, διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Κάθε μέλος του Σωματείου που έχει δικαίωμα ψήφου ψηφίζει τους υποψήφιους της προτίμησής του, σημειώνοντας παραπλεύρως κάθε ονόματος, για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι εννέα (9) σταυρούς προτίμησης, και για την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης.
 2. Οι εννέα (9) υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι τρεις (3) εκλέγονται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφίσαντων. Οι αναπληρωματικοί αντικαθιστούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης τους και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώμα. Τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόλις συγκληθούν σε σώμα, καθορίζουν τις θέσεις στις οποίες θέλουν να αναλάβουν. Ο/η υποψήφιος/α με τους περισσότερους ψήφους δικαιούται να απαιτήσει τη θέση του/της Προέδρου.
 3. Οι δύο (2) υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους αποτελούν την Ελεγκτική Επιτροπή και οι επόμενοι δύο (2) εκλέγονται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφίσαντων υποψηφίων. Οι αναπληρωματικοί αντικαθιστούν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση αποχώρησης ή παύσης τους και η νέα Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώμα.
 4. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να διεξάχθούν και ηλεκτρονικά, εφόσον κρίθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο για διευκόλυνση των διαδικασιών ψηφοφορίας. Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες και διευθύνει τη ψηφοφορία και, αφού καταμετρήσει τις ψήφους, ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφίσαντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 39

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΛΠ.

 1. Τροποποίηση του Καταστατικού, η οποία συμπεριλαμβάνει και την τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου, μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των μελών .
 2. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από την επόμενη της εγγραφής του στο σχετικό μητρώο του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων.
 3. Τη διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας. Η απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 4. Με απόφαση του Δικαστηρίου το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου που διέπει τα σωματεία ή για παράβαση του παρόντος Καταστατικού.
 5. Εάν ληφθεί απόφαση διάλυσης του Σωματείου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του Σωματείου. Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 40

ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

(α) Μητρώο Μελών

(β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

(γ) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

(δ) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων,

και κάθε άλλο βιβλίο που επιβάλλεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 41

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει σε ευρύτερες ενώσεις και δίκτυα. Τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις επικυρώνει η Γενική Συνέλευση των μελών στην επόμενη συνεδρίασή της.

ΑΡΘΡΟ 42

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αρμόδιος για τη δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του Σωματείου είναι ο Πρόεδρος. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, αρμόδιος για τη δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του Σωματείου είναι ο Γενικός Γραμματέας. Αν και ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει, αρμόδιος για τη δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του Σωματείου είναι ο Ταμίας.

ΑΡΘΡΟ 43

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον αποφασίζονται μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και κατά τον χρόνο της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 44

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης μέσα στα πλαίσια του νόμου και σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 45

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αναλαμβάνει τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού καθώς και κάθε άλλη διοικητική ή διαχειριστική πράξη. Υποχρεούται όπως πραγματοποιήσει εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριμήνου από την δημοσίευση του παρόντος στο Δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 46

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από σαράντα έξι (46) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε, και ψηφίστηκε, τόσο κατά άρθρο, όσο και στο σύνολό του από το σύνολο των ιδρυτικών μελών του Σωματείου, τα οποία και υπογράφουν το παρόν Καταστατικό.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s