Σύσταση Ερευνητικής Ομάδας με σκοπό την συγγραφή Εγχειριδίου για το Δίκαιο της Θάλασσας

Σύσταση Ερευνητικής Ομάδας με σκοπό την συγγραφή Εγχειριδίου για το Δίκαιο της Θάλασσας

Νέα προθεσμία: 2 Οκτωβρίου 2015, 18:00. 

To Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνει την πρόθεσή του για σύσταση πενταμελούς Ερευνητικής Ομάδας με σκοπό την συγγραφή ενός Εγχειριδίου για το Δίκαιο της Θάλασσας .

Η ερευνητική ομάδα θα αποτελείται από 5 μέλη του Cyprus Youth DiplomaCY, τα οποία θα επιλεγούν από την οργανωτική επιτροπή που συστάθηκε από το Cyprus Youth DiplomaCY για τον σκοπό αυτό. Μετά την υποβολή της αίτησης για συμπερίληψη στην ερευνητική ομάδα θα διεξαχθεί  εκ του σύνεγγυς συνέντευξη-γνωριμία των αιτούντων με τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής.

Σκοπός της ερευνητικής ομάδας θα είναι η μελέτη και συγγραφή ενός εγχειριδίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, στο οποίο θα αναλύονται οι σχετικοί με το Δίκαιο της Θάλασσας ορισμοί, σε απλή και κατανοητή γλώσσα προς τον μέσο αναγνώστη, ο οποίος δεν έχει νομικό υπόβαθρο. Με αυτό τον τρόπο, ο αναγνώστης θα μπορεί να παρακολουθεί και να κατανοεί τις γεω-πολιτικές εξελίξεις, συναφείς με το Δίκαιο της Θάλασσας, τόσο στην νοτιο-ανατολική Μεσόγειο όσο και ευρύτερα.

Στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι:

  • Παροχή της δυνατότητας στους νέους να ασχοληθούν με το Δίκαιο της Θάλασσας, τόσο ως προς τη νομική του πτυχή όσο και ως προς τις γεω-πολιτικο-οικονομικές του προεκτάσεις
  • Γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των νέων και των κυβερνητικών φορέων που ασχολούται με το Δίκαιο της Θάλασσας για έκφραση της άποψης των νέων στα σχετικά ζητήματα
  • Ενημέρωση του κοινού για το Δίκαιο της Θάλασσας
  • Ενημέρωση του κοινού για την ερμηνεία τόσο των θαλασσίων ζωνών όσο και γενικότερα των ορισμών του Δικαίου της Θάλασσας
  • Ενθάρρυνση για την εμπλοκή των νέων και του ευρύτερου κοινού στα πολιτικά δρώμενα

Μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής
Η ερευνητική επιτροπή θα αποτελείται από 5 ερευνητές/τριες, μέλη του Cyprus Youth DiplomaCY.

Προσόντα Ερευνητών:
Οι ερευνητές/τριες θα πρέπει να είναι μέλη του Cyprus Youth DiplomaCY κατά την εξέταση των αιτήσεων, η οποία ορίζεται στις 25/09/2015*.
Οποιαδήποτε γνώση ή πείρα σχετική με το Δίκαιο της Θάλασσας θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν.

Καθήκοντα Ερευνητών:

  • Έρευνα για το Δίκαιο της Θάλασσας, υπό τις οδηγίες της επικεφαλής και της συντονίστριας της ερευνητικής ομάδας, όπως αυτές έχουν ορισθεί από το Cyprus Youth DiplomaCY
  • Παράδοση των ερευνητικών άρθρων εντός των χρονοδιαγραμμάτων
  • Άμεση συνεργασία με την επικεφαλής και την συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας
  • Παρουσία σε συντονιστικές συναντήσεις όποτε αυτές ζητηθούν από τις υπεύθυνες
  • Υπευθυνότητα, ευθυκρισία, οργάνωση και καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, θεωρούνται απαραίτητες ικανότητες για την συμμετοχή στην ομάδα.

Διάρκεια Ερευνητικής Ομάδας:
H συγγραφή του εγχειριδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από την ερευνητική ομάδα πριν το τέλος Δεκεμβρίου 2015. Εάν κριθεί αναγκαίο, η ερευνητική ομάδα θα συνεχίσει το έργο της έως ότου ολοκληρωθεί το εγχειρίδιο.

Τρόπος Υποβολής των Αιτήσεων:
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να συμπληρώσουν διαδικτυακά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και η ώρα 18:00. 

Επιλογή ερευνητών/τριών:
Η επιλογή των ερευνητών/τριών θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή που έχει οριστεί από το Cyprus Youth DiplomaCY. Μετά την λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων, η οργανωτική επιτροπή θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους με την υψηλότερη βαθμολογία βάσει αιτήσεων σε προφορική συνέντευξη-γνωριμία.
Οι υποψήφιοι/ες με την υψηλότερη βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη-γνωριμία θα επιλεγούν στην ερευνητική ομάδα.
Όλοι όσοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τη θέση του ερευνητή/τρια θα λάβουν απάντηση σχετικά με την έκβαση της αιτήσεώς τους.

Άλλες παρατηρήσεις:
H συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα θα γίνει σε εθελοντική βάση και καμία αμοιβή δεν δύναται να παραχωρηθεί στους ερευνητές/τριες από το Cyprus Youth DiplomaCY.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής στην ερευνητική ομάδα καθώς επίσης συστατική επιστολή.
Όλοι οι επιλεγέντες/ουσες ερευνητές/τριες θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας με το Cyprus Youth DiplomaCY  όπου και θα ορίζονται ρητά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους προς τον οργανισμό.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Κασουλίδης έχει ενημερωθεί πρόσφατα από το Cyprus Youth DiplomaCY για την πρόθεση συγγραφής του Εγχειριδίου για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επί του παρόντος ερευνώνται τρόποι συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την συγγραφή του συγκεκριμένου εγχειριδίου.

Για οποιεσδήποτε απορίες ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Νομικών Θεμάτων και συντονίστρια της Ερευνητικής Ομάδας ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Χλόη Κωσταντινίδου στο lawyer.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Περιμένουμε τις αιτήσεις σας!

Φιλικά,
Cyprus Youth DiplomaCY
*Εάν θέλετε να γίνετε μέλη του Cyprus Youth DiplomaCY, μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ και επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Μελών μας Μαρία Βασιλείου στο members.cyprusyouthdiplomacy@gmail.com

Advertisements